Parets del Vallès

Ajuntament

MOCIÓ QUE PROPOSA, EN EL MARC DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA, LA RETIRADA DE TOTA LA NOMENCLATURA FRANQUISTA EN L'ESPAI PÚBLIC DE PARETS DEL VALLÈS

Atès que el règim franquista va imposar l'adoctrinament i l'espanyolització en tots els àmbits de la vida oficial i quotidiana catalana i també amb el nom dels carrers.

Atès que la nomenclatura franquista tan sols recordava i homenatjava noms, fets i persones del propi bàndol, el guanyador. La resta havia de caure, en el millor dels casos, en l'oblit i la postergació i deixava ben clar de qui havia guanyat la guerra i qui manava alhora que esborrava sistemàticament qualsevol rastre que recordés la democràcia, les llibertats perdudes i la catalanitat.

Atesa la Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com la "Llei de la memòria històrica", procedeix revisar i, en el seu cas, deixar sense efecte, la pervivència del franquisme en l'antroponímia dels carrers i places de Parets del Vallès.

Es proposa al ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès l'adopció dels següents acords:

1r. Retirar tota la nomenclatura franquista dels carrers de Parets del Vallès. Aquesta actuació es durà a terme prèvia l'elaboració d'un inventari d'aquesta nomenclatura i la posterior validació per part de la comissió a què es farà referència en el apartat següent. La supressió de qualsevol nom s'hauria d'aprovar per ple amb el posicionament de cada força.

2n. Constituir una Comissió de Nomenclator, amb la funció, a més de la que s'ha dit, de mantenir actualitzat el carrerer, proposant nous noms de carrers. En tot cas per a la modificació del nom d'un carrer ja existent es tindrà en compte també l'opinió del veïns afectats, articulada mijtjançant la implementació d'un procés participatiu, el resultat del qual s’haurà de prendre en consideració. La constitució de la Comissió i la deliberació s'haurà de produir en un màxim de tres mesos.

3r. Retirar totes les plaques que encara es conserven en molts edificis de l’lnstituto Nacional de la Vivienda (algunes d'elles estan als Horts del Rector) en aplicació de la Llei de la memòria històrica.

4t. Afegir una placa explicativa indicant càrrec i mandat en els rètols o plaques de carrerer a l'avinguda Lluís Companys, l'avinguda Francesc Macià, el carrer Josep Irla, i l'avinguda Josep Tarradellas, i en altres que en un futur s'afegeixin i facin referència a persones significatives de la història.

Parets del Vallès, 3 de març de 2016