Parets del Vallès

Ajuntament

MOCIÓ SOBRE LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA CIUTADANA PER DECIDIR SI L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS S’HA D’ADHERIR A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Moció rebutjada el 19 de maig de 2016 amb vots a favor d'Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i CDC. En contra: PSC-PSOE i Ciutadans
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat  d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides”.
 
Tenint en compte que el Parlament de Catalunya i que el govern sorgit de les passades eleccions declara la seva ferma voluntat d’assolir en els pròxims mesos un estat propi en forma de República.
 
Tenint en compte que el 9N de 2014 es va celebrar un procés participatiu sobre la possible independència de Catalunya i que 5.498 paretans i paretanes hi van participar –desafiant el Tribunal Constitucional-, esdevenint el procés de participació més gran de la història del municipi.
 
Tenint en compte que el món local no pot restar aliè a aquesta crida i a aquests profunds canvis que viu el país. I és que el món local és, per la seva proximitat a la ciutadania, l’eina més potent de què disposem per a construir un país lliure i socialment just.
 
Tenint en compte que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) és avui l’entitat que agrupa més municipis al país i que, per tant, Parets del Vallès està també cridat a formar-ne part. Avui 35 consells comarcals i 785 municipis (un 81% del total de municipis del país). Els Estatuts de l’AMI emfasitzen la transversalitat i recullen de forma àmplia la pluralitat de sensibilitats del sobiranisme, alhora que plantegen aspectes determinants com el finançament dels ajuntaments i la resta d’administracions públiques catalanes.
 
La decisió sobre si l’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha d’adherir a l’AMI requereix de nous mecanismes de presa de decisió col·lectius, en especial quan bona part de la ciutadania s’hi mobilitza a favor. Aquest tema no ha estat explícitament plantejat per alguns partits polítics que representen la ciutadania; si algun dels partits no s’hi ha pronunciat en campanya electoral, i hi ha una demanda ciutadana nombrosa i mobilitzada en favor d’aquesta qüestió, una consulta ciutadana està més que justificada. Es tracta d’un tema prou important com per conèixer l’opinió de la ciutadania i, sens dubte, de gran calat per ser la primera experiència de consulta ciutadana d’aquestes característiques que es realitzi a Parets del Vallès.
 
 
 
És per tots aquests motius exposats que els grups municipals d’Ara Parets ERC, Nova Opció per Parets i CDC presenten al ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès el següents acords:
 
 
ACORDS
 
1.- Organitzar una consulta ciutadana per decidir si l’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha d’adherir o no a l’Associació de Municipis per la Independència .(AMI)
 
2.- Aquesta consulta, organitzada des del govern -amb la pregunta de “Vol que l’Ajuntament de Parets del Vallès s’adhereixi a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)?”- s’ha de fer informant la ciutadania i en un termini màxim de 4 mesos. A falta d'un reglament municipal sobre consultes, la manera de realitzar-la i els requisits que ha de complir, així com els mitjans que es posaran a disposició de la ciutadania, es debatran i determinaran en una Comissió Informativa específica. En el cas que durant aquest període s’aprovés un reglament sobre consultes ciutadanes municipals, aquesta consulta es regiria per aquest reglament.
 
3.- Davant de l’organització d’aquesta consulta ciutadana els grups municipals que hi donen suport estaran al costat del govern i es comprometen a ajudar en tot el que calgui per garantir la seva celebració en les condicions acordades.
 
4.- Comunicar aquests acords a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Generalitat de Catalunya.