Parets del Vallès

Ajuntament

MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS DEL 0,7% DE L’IRPF

Aprovada amb els vots a favor d'Ara Parets ERC, NOPP, CDC, PSC-PSOE, abstenció Sumem Parets i en contra Ciutadans.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor afegit, que per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen.
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen lloc en territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes deixi de rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables.
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui atenen.
 
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” de les bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats beneficiaries d’aquestes subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen tots relació amb l’assistència social, un matèria de competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.

Per tots aquests motius, el grup d’ARA PARETS Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Parets del Vallès proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves competències.

Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials.

Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori català.

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.