Premià de Mar

Notícia

ERC Premià de Mar-Junts x Premià impugna la subvenció dels microcrèdits que l`Ajuntament ha signat amb CaixaBank.

El passat 22 de juliol es van presentar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions extraordinàries per a la reactivació del teixit  socioeconòmic del municipi de Premià de Mar afectat per la situació generada per la COVID-19 i l'estat d'alarma.
Les mateixes bases, més aviat complexes des del punt de vista tècnic, recullen tres línies de subvencions. En primer lloc, una partida d'ajuts econòmics per a la implantació de mesures de protecció sanitària als comerços i establiments, en segon lloc, subvencions per al pagament de les 
taxes de les terrasses de la via pública, i en tercer i últim, el pagament de microcrèdits per a emprenedors i autònoms sempre que aquests microcrèdits s'obtinguin amb una entitat en concret, Microbank, entitat amb la qual l'Ajuntament ha signat un conveni per tal d'emparar aquesta subvenció.
És precisament en aquest últim punt a on des d'ERC PdM JxP no estem d'acord, i no ho estem des de dues perspectives diferents.

Per un costat per què creiem que tal com es planteja aquesta subvenció es limita excessivament l'accés a la mateixa essent que, només aquelles empreses que obtinguin aquests préstecs, i no d'altres, podran accedir al cobrament dels interessos. En aquest sentit, l'obtenció del préstec es veurà 
condicionada a l'aprovació del mateix per part d'una sola entitat, sense que el beneficiari tingui la llibertat de presentar-ho a la valoració de diferents entitats. D'aquesta manera, no queda garantit que algú que no treballi amb CaixaBank tingui les mateixes garanties en l'obtenció del finançament que algú que ja hi treballi.

Per un altre costat, creiem que la forma correcta d'haver dotat aquesta subvenció hagués estat, o bé en concurs públic per tal de fer concórrer a les entitats que haguessin volgut, o bé fent la subvenció universal de manera que es donin cabuda a tots aquells préstecs que compleixin determinades condicions. Només d'aquesta manera es pot donar compliment als principis de lliure concurrència i transparència que, com a administració pública, l'Ajuntament ha de garantir en tots els seus procediments públics. Sobre aquest principi de transparència esmentat, cal afegir que el conveni signat amb CaixaBank no s'ha fet públic, i per tant no es poden conèixer les condicions d'aquest.

Essent que el procés de concurs hagués significat un retard en la concessió de l'ajut, la fórmula de la universalitat en la subvenció sembla sens dubte la més adient. Cal deixar molt clar, que unes bases a on s'estipulin determinades condicions per als préstecs poden donar cobertura igualment a qualsevol producte de Microbank.
Val a dir que la universalitat en l'entitat que concedeix el finançament i la llibertat d'escollir diferents tipus de préstecs pot significar a més, l'obtenció de finançament en millors condicions que les presentades per Microbank, i per tant un estalvi per als recursos públics. En aquest sentit actualment hi ha préstecs ICO Covid-19 amb condicions molt adients que poden ser millors que les dels préstecs recollits amb el conveni de referència.

Així doncs, tant per una qüestió d'efectivitat, com per una qüestió de formes, aquesta formació política ha demanat a l'Ajuntament mitjançant recurs presentat el passat 30 de juliol, i per tant dins del termini d'impugnació formal de quinze dies, la modificació de les bases presentades de manera que la subvenció sigui molt més pública i accessible per al nostre teixit empresarial i comercial, a la vegada que es garanteixin els drets tant dels beneficiaris com de l'administració en l'obtenció dels esmentats ajuts.