Premià de Mar

Notícia

Moció i pregunta presentades al ple del mes de setembre de 2022

Moció presentada al ple per fer el seguiment i control del servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residus sòlids urbans.

El servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residus sòlids urbans és un dels serveis oferts des de l'ajuntament amb més importància tant pel que fa a la repercussió en el benestar dels ciutadans com a la seva significació econòmica.
Actualment, ens trobem en procés de licitació per a la nova contractació d'aquest servei que tindrà efectes a partir de l'1 de gener de l'any vinent i amb una vigència prevista de 5 anys.
Des d'aquest grup municipal s'han rebut queixes en moltes ocasions per parts de veïns i veïnes pel que fa a la qualitat del servei. Tanmateix, no és difícil trobar publicacions en les xarxes socials fent referència a aquestes possibles deficiències tant pel que fa a la neteja viària com a la recollida de residus sòlids.
En aquest sentit, hem demanat reiteradament còpia de les actes de seguiment de servei entre Ajuntament i empresa adjudicatària que tenen precisament com a objectiu avaluar el nivell de qualitat. Ara com ara no hem rebut aquesta informació.
Així i tot, en diverses ocasions s'ha debatut en el ple la possibilitat d'estudiar la municipalització del servei.

Per tots aquests motius, el grup municipal d'ERC, proposen al Ple l'adopció dels
següents acords:

1- Encarregar a la taula de sostenibilitat l'estudi i seguiment del nou contracte de neteja.
2- Incloure la revisió periòdica dels indicadors de millora continuada i seguiment del servei dins
de la mateixa taula de sostenibilitat.
3- Que la taula es convoqui com a mínim un cop al mes, i que aquesta revisió d'indicadors
s'inclogui en l'ordre del dia.
4- Que es facin públics aquests indicadors mitjançant el web municipal.
5- Aprofitar aquest seguiment per part de la taula de sostenibilitat durant el període del nou
contracte per coordinar l'estudi de viabilitat pel que fa a la possible municipalització de
serveis."

Pregunta que presentem al ple:

"En anteriors plens, el Govern municipal s'ha posicionat contundentment en contra de la creació d'una segona escola bressol de titularitat Municipal a Premià de Mar al·legant principalment que ja hi ha el servei privat i que aquesta infraestructura és molt costosa i que "no és viable".
Però recentment els mitjans municipals han difós que l'equip de Govern voldria presentar als Pressupostos del 2023, la construcció d'una segona escola bressol Municipal pel curs 2023-24.

Per aquests motius, el grup municipal d'ERC pregunta:

1.- A què és degut aquest canvi de criteri en l'equip de govern respecte al posicionament del
Govern Municipal a la segona escola bressol?
2.- En quin emplaçament té pensat el Govern Municipal desenvolupar aquesta proposta?
3.- Quin cost es preveu per a aquesta segona escola bressol i com es vol finançar?
4.- Quina proposta de model de gestió té previst el Govern Municipal a desenvolupar la Segona
Escola Bressol Municipal.