Puigcerdà

Notícia

La primera obligació de la igualtat és l’equitat


 
Es una realitat fefaent que la nostra societat és una bona part desigual i que tots els ciutadans i ciutadanes que la formen, no disposem en general de les mateixes oportunitats, no tenim el mateix punt de partida, no juguem la partida amb la mateixes. Així mateix, és responsabilitat de totes les administracions públiques contribuir des de les seves respectives competències a resoldre a mida del possible a resoldre aquestes desigualtats.
 
Des de ER considerem que és imprescindible introduir en l’adjudicació dels ajuts, més enllà dels criteris ja existents, un criteri fonamental d’equitat, és a dir, cal tenir en compte els recursos de que disposa el ciutadà o ciutadana que rep l’ajut per fer un repartiment dels recursos públics socialment molt més just. La igualtat que sembla orientar actualment el repartiment dels ajuts, reconeix els mateixos drets i deures a tothom però obvia quelcom evident i que en cap cas es pot ignorar: que és força probable que no totes les famílies necessitin rebre un ajut i que per contra, moltes altres, necessitin uns ajuts superiors a la resta.
 
 Una societat que aplica la igualtat de manera absoluta és una societat injusta ja que no té en compte les diferències existents. Però l’equitat afegeix un principi de justícia al concepte d’igualtat i ens obliga a plantejar-nos els objectius que hem d’assolir per avançar cap a una societat més justa. És una opció més difícil, que requereix més esforç i és força menys popular, això segur, però és definitivament és la opció que cal triar per fer una gestió molt més justa dels recursos públics i és la opció que triaria ER si governés.