Roda de Ter i el Cabrerès

Notícia

Moció per la progressivitat econòmica de les ordenances fiscals

rodadeter mocio fiscalitat
moció fiscalitat progressiva
Ahir vam presentar al ple una moció per treballar, entre tots, una proposta d'ordenances fiscals progressives i més justes en funció de la renda familiar. L'equip de govern d'IPR i PDECAT hi va votar en contra. Nosaltres continuarem treballant per tal que sigui possible.

MOCIÓ PER LA PROGRESSIVITAT ECONÒMICA DE LES ORDENANCES FISCALS

Atès que les ordenances fiscals del nostre municipi, a excepció d’alguna bonificació per a jubilats o famílies nombroses, no tenen en compte la capacitat econòmica de les persones ni de les rendes familiars a l’hora d’establir els impostos, taxes i preus públics.
Atès que creiem que els impostos, taxes i preus públics municipals haurien de tenir en compte el principi de progressivitat fiscal que comportés el pagament proporcional en funció de la capacitat econòmica. I sobretot perquè les persones amb dificultats econòmiques puguin accedir als serveis públics i puguin fer front a les seves obligacions fiscals.
Atès que cada cop són més els ajuntaments que han establert ajuts per fer front al pagament d’impostos municipals i que han avançat en direcció al pagament de serveis públics municipals  en funció de la renda econòmica.
Atès que ja hi ha moltes experiències en ajuts econòmics a persones gravades per l’impost de bens immobles, preus públics de serveis educatius en funció de la renda familiar i taxes d’escombraries establertes en funció del valor cadastral de l’habitatge o del nombre de residents.

Per tot això, des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM proposem que el ple de l'Ajuntament adopti els següents acords:

Primer.- Establir un sistema d’ajuts econòmics a persones amb poca capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost de bens immobles.

Segon.- Modificar l’ordenança fiscal núm. 30 de serveis educatius per tal que els preus de la llar d’infants, escola de música, casals d’estiu i activitats esportives siguin establerts en funció de la renda familiar.

Tercer.- Modificar l’ordenança fiscal núm. 28 de residus urbans per tal que la taxa domèstica de residus urbans tingui en consideració el valor cadastral de l’immoble i/o del nombre de residents a l’habitatge.

Quart.- Crear una comissió participativa formada per tots els grups municipals, entitats i associacions interessades, professionals, assessors i tècnics adients, per redactar els reglaments i les modificacions a les ordenances fiscals que corresponguin per portar a terme aquests acords i poder ser aplicades a les ordenances fiscals de l’any 2018.
 
Roda de Ter, 9 de maig de 2017