Salou

Notícia

L'EQUIP DE GOVERN REBUTJA LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE ERC-AM DE SALOU, PER L’ESTUDI, REORGANITZACIÓ I MESURES URGENTS EN EL SERVEI SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE BOCA.

Els Grups Municipals de Sumem, PSC i ciutadans de Salou rebutja la moció presentada per el GM d'ERC Salou, per l’estudi, reorganització i mesures urgents en el servei subministrament d’aigua de boca. Amb els vots favorables del Grup Municipal d'ERC i la abstenció de PP.

L’aigua és un recurs escàs, pilar fonamental del desenvolupament de la humanitat, que històricament ha consolidat els assentaments en llocs on es podia garantir aquest recurs. Cal posar en valor aquest fet davant de l’actual situació de crisi climàtica, que ha provocat un increment de la durada dels períodes de sequera, així com una distribució pluviomètrica cada cop més desigual, evidenciant una situació d’estrès hídric cada cop més extrem en territoris com el nostre, amb l’afegit de l’increment important de la demanda durant el període estival, vinculat a l’activitat turística, fent indispensable una millor gestió per part de les administracions per gestionar l’equilibri entre els consums de les famílies del territori, la demanda turística i industrial i l’escassetat creixent del recurs fruit de la crisi climàtica.
 
En el cas de Salou i Vila-seca, la gestió del cicle integral de l’aigua, exceptuant la depuració i sanejament de les aigües residuals, es realitza a través de la Mancomunitat de Recursos Hídrics de Vila-seca i Salou, que té una concessió de la gestió a Agbar, la qual assumeix les tasques de subministrament, facturació i manteniment de la xarxa d’abastament.
         
En aquest sentit, una bona part dels veïns i veïnes dels municipis tant de Vila-seca com de Salou han expressat reiteradament queixes en referència a la factura de l’aigua, amb un cost excessivament elevat per motius diversos, entre els quals cal anomenar l’aplicació de mínims de consum molt per damunt del consum real en la majoria de casos o la repercussió en un sol període de facturació de consums corresponents a més períodes de consum per problemes de gestió de l’empresa, encarint de forma inapropiada i abusiva el preu del metre cúbic (aplicant la tarifa de consums excessius quan no ho són).
 
          Atès que al municipi de Salou la gestió del servei d’aigua de boca està cedit a la Mancomunitat de Recursos Hídrics de Salou i Vila-seca, segons acord de Ple de data 6 d’octubre de 2010, la constitució i estatuts de la qual es va publicar mitjançant edicte al Diari Oficial de la Generalitat de 18 d’Octubre de 2010 i que les condicions i preus que regulen el servei deriven de l’Edicte publicat per la Mancomunitat al BOPT en data 1 de febrer de 2014, en el qual s’estableix, entre d’altres, un consum mínim de 15m3 mensuals, un preu de l’aigua de 0,5903 €/m3 fins al consum mínim i un preu de 1,2388 €/m3 per damunt d’aquest mínim, i no existeix cap mena de tarifa o consum bàsic de caràcter social ni cap mesura per afavorir l’estalvi de l’aigua, ja que l’edicte de 30 de desembre de 2016, que introduïa o regulava algun d’aquests elements, va ser recorregut i la pròpia Mancomunitat va desistir, fins la data actual, d’intentar regular aquests àmbits.
 
          Atès que aquests preus i condicions deriven d’un estudi de tarifes presentat per la mateixa empresa concessionària davant de l’Assemblea de la Mancomunitat, on l’empresa proposa en base a uns hipotètics costos quina ha de ser la facturació mínima per garantir el benefici comercial establert en el conveni, sent impossible verificar en les liquidacions anuals la veracitat dels esmentats costos, les inversions i les amortitzacions presentades, establint de facto un sistema gens transparent i que genera molts dubtes per estimar el cost real del servei i, en conseqüència, la correcció dels consums mínims i les tarifes aplicades en la factura, així com el marge generat pel propi sistema per quantificar possibles mesures d’estalvi d’aigua o benefici social.
 
          Atès que en la darrera assemblea de la Mancomunitat de Recursos Hídrics de Salou i Vila-seca, ja es va posar de manifest la necessitat de realitzar auditories externes al servei per conèixer amb precisió l’estructura de costos del mateix, per poder avaluar amb precisió la capacitat d’establir un sistema de trams, així com quin és el model òptim de gestió del cicle integral de l’aigua, davant de proper venciment del conveni de gestió amb AGBAR.
 
 
          Entenent que el servei d’aigua de boca hauria de ser considerat un servei públic bàsic de primera necessitat i gran part del malestar expressat per la ciutadania, referent al servei i cost del consum d’aigua i clavegueram al nostre municipi, deriven d’un sistema de gestió i establiment de tarifes i condicions poc transparent, que genera molts dubtes, que admet pràctiques que es podrien considerar abusives, que no contempla cap mena d’ajut ni de tarifa de caire social per a les famílies i persones amb menys recursos, i tampoc fomenta l’estalvi ni la protecció del medi ambient davant d’una crisi climàtica que provoca cada cop més sequera al nostre entorn, definint l’aigua de consum humà com un bé molt preuat a protegir i garantir per a totes les veïnes i veïns del municipi.
 
 
          El Grup Municipal d’ERC-AM, presenta aquesta moció i demana que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal els següents:
 
 
 
 
 
ACORDS
 
 
Primer.- Sol·licitar una assemblea extraordinària de la Mancomunitat de Recursos Hídrics de Salou i Vila-seca, en la qual, en virtut del que s’estableix a l’article 10.1.i) dels Estatuts,  es proposi i defensi una modificació dels articles corresponents de la Taxa de Subministrament d’Aigua Potable, que amb l’objectiu de fomentar l’estalvi i garantir l’accés a l’aigua com un dret universal, possibilitin l’adopció urgent i s’insti a l’empresa concessionària a l’establiment de forma immediata d’una facturació en trams amb un cost progressiu que afavoreixi i fomenti l’estalvi d’aigua, amb un primer tram bàsic de caràcter social fins als 9 m3 mensuals, que garanteixi l’accés a tota la ciutadania a un preu molt assequible (o gratuït) d’un mínim vital, assumint, si escau, el cost amb càrrec a les reserves de la pròpia Mancomunitat.
 
 
Segon.- Disposar els fons suficients en el Pressupost municipal i encarregar als serveis d’intervenció de l’Ajuntament de Salou, els informes necessaris i una auditoria complerta, econòmica i de gestió, de l’actual empresa concessionària del servei (AGBAR), disposant els mitjans econòmics, jurídics i humans extraordinaris necessaris per a la seva correcta i ràpida realització, que permetin:
  1. Avaluar la veracitat de les dades subministrades per Sorea en les diferents Liquidacions i Estudis de Tarifes, emprenent, si és el cas, aquelles accions legals i/o penals necessàries que es puguin despendre de les conclusions de l’auditoria.
  2. Analitzar la viabilitat d’una futura remunicipalització del servei, obtenint una informació imparcial i veraç del cost del mateix i quines tarifes resultarien d’aplicació en cas d’oferir el servei des del mateix Ajuntament.
 
Tercer.- Instar a l'empresa concessionària del servei d’aigua de boca que, de forma immediata, revisi la metodologia i gestió de la facturació i elimini les imputacions d’excés de consums en base a lectures estimades, repercutint els consums SEMPRE de forma equitativa entre períodes amb lectures reals.
 
Quart.- Fer la corresponent i suficient dotació pressupostària per realitzar i desenvolupar, durant l’exercici 2022, una campanya de conscienciació i ús responsable de l’aigua, distribuint de forma gratuïta entre la població tots aquells mitjans tècnics necessaris per afavorir un ús racional i un estalvi efectiu en el consum d’aigua al municipi.
 
Cinquè.-  Traslladar els presents acords a la Mancomunitat de Recursos Hídrics de Salou i Vila-seca, a les empreses concessionàries dels serveis, així com a la ciutadania dels dos municipis.
 
 
Grup Municipal d’ERC Salou