Sant Martí

Notícia

Plenari del Districte de Sant Martí (Desembre 2021)

El proper dijous 2 de desembre és dia de Plenari al Districte de Sant Martí. De nou, serà de nou un Ple presencial per als membres del Consell Plenari, podent-se seguir i intervenir des de casa. Com a cada plenari des d’ERC i per mitjà dels seus representants presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per tal de millorar dia a dia, els nostres barris i veïnat.

En aquest cas presentem una sèrie de propostes centrades en temes com la neteja i el manteniment als Jardins de Miquel Martí i Pol (Can Framis), demanem també la millora d’accessibilitat de la plaça Zenòbia Camprubí i dels jocs infantils que s’hi troben davant. Finalment reclamem també millores a l’àrea de gossos del Parc de Sant Martí i fem seguiment de la nostra proposta per a aconseguir l’ús públic del local de Menorca 122. A continuació trobareu un breu resum i documents de les propostes:
 

Proposició per arranjar els Jardins de Miquel Martí i Pol (Can Framis)  (veure document):

Presentem una proposició per a instar al Districte de Sant Martí faci de forma immediata una revisió integral, arranjament i neteja dels jardins de Miquel Martí i Pol – CAN FRAMIS, tant pel que fa a la vegetació com als diferents elements que el composen (mobiliari, enllumenat, passeres, fustes, etc.). Que tot això es faci sota els criteris d’accessibilitat universal. També que es dugui a terme un pla de manteniment i neteja eficaç tenint en compte les necessitats i ús de l’espai.
 

Prec per fer accessible la plaça de Zenòbia Camprubí i els jocs infantils del carrer Paraguai  (veure document):

Presentem un prec per a que el govern municipal dugui a terme, en paral·lel al programa "Protegim les Escoles", anunciat per al Col·legi d'Educació Especial Concha Espina (Rambla Prim, 119), una revisió de l'escala i la rampa que donen accés al carrer Paraguai i a la pl. de Zenòbia Camprubí des de la Rambla Prim, així com de l’àrea de joc infantil del costat (pl. de Zenòbia Camprubí) que no és ni accessible ni està adaptada com a zona de joc. Que tot això es dugui a terme sota els criteris d’accessibilitat universal.
 

Prec per a millorar l’àrea de gossos del parc de Sant Martí  (veure document):

Presentem un prec per a que el govern del Districte solucioni, el més aviat possible, el tema de l’ombra a la zona d’esbarjo per a gossos del Parc de Sant Martí, tenint en compte que és responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona solucionar-ho i no dels usuaris del parc, tal i com ha succeït aquest estiu. Que en paral·lel, es faci una revisió dels elements que s'hi troben dins (blocs de ciment, papereres, etc.) i, si s’escau, se substitueixin per d'altres més adients..
 

Seguiment del prec sobre el local del carrer Menorca 122  (veure document):

Que el govern informi de l’estat en que es troba el prec d’ERC acceptat en el plenari de juliol de 2021, és a dir:

“Que el govern del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i necessàries per determinar la titularitat dels baixos del carrer Menorca, 122 i, en cas que siguin propietat d'alguna administració o organisme públic, iniciï converses amb l'objectiu d'assolir la cessió de l'ús sobre l'Ajuntament de Barcelona per ús i gaudi de les entitats del barri.”
 

Podreu seguir el plenari al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=2FZ7hRaYkAc
 
Recordeu que podeu trametre les vostres propostes i consultes a [email protected], als Casals o als diferents consellers i conselleres de Districte.