Santa Coloma de Farners

Documents

UN CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL (CEE) A SANTA COLOMA DE FARNERS
Santa Coloma de Farners ha d’exercir la capitalitat de la comarca de La Selva en tots els àmbits possibles, també en l’àmbit educatiu. Entre la diversitat de tipologia de centres i nivells que ja tenim a la nostra ciutat, ens cal l’oferta d’un Centre d’Educació Especial (CEE).
Tot i que la Fundació Astres ofereix a Santa Coloma l’atenció d’educació especial a una edat concreta, falta cobrir els nivells de primària i secundària obligatòria. Els centres receptors d’alumnes d’educació especial per aquests nivells estan pràcticament saturats, i a vegades els professionals que deriven alumnes cap aquests centres han de fer esforços per justificar- ne l’ingrés, degut a aquesta elevada demanda. Val a dir, però, que mai cap alumne ha deixat de ser atès.
Les dades que tenim a data de 9 de setembre de 2013 justifiquen la demanda d’un Centre d’Educació Especial. A la zona de la Selva interior hi ha un total de 56 alumnes desplaçats cap als diferents centres de Girona i Blanes: 21 alumnes al CEE Ventijol, 18 alumnes al CEE Font de l’Abella, 7 alumnes al CEE Palau i 10 alumnes a Els Joncs.
El fet de tenir un Centre d’Educació Especial a Santa Coloma de Farners comportarà objectivament menors costos d’escolarització, atès que les despeses de transport seran menors, i en alguns casos no caldrà el servei de menjador. Però a més, el benefici per a les famílies de Santa Coloma de Farners i poblacions veïnes que necessiten aquesta tipologia de centre per als seus fills és incalculable, ja que la proximitat del domicili familiar al centre d’educació pot ajudar a superar una situació sempre difícil i complicada en haver d’escolaritzar l’alumne en un CEE fora o lluny de la població on es resideix.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- Iniciar les actuacions necessàries amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a poder disposar d’un Centre d’Educació Especial (CEE) a Santa Coloma de Farners.
Segon.- Iniciar el procediment de cessió dels terrenys necessaris per a la ubicació d’aquest Centre d’Educació Especial (CEE) a la nostra ciutat.
Santa Coloma de Farners, 16 de setembre de 2013.