Santa Coloma de Farners

Documents

MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN INVENTARI DE QUALITAT DELS ESPAIS PÚBLICS I LA CREACIÓ D’UN PLA DE MANTENIMENT

L’Ajuntament té la competència exclusiva en la creació i manteniment dels espais públics i d’equipaments de la ciutat i una de les seves obligacions és la gestió responsable i el manteniment de la qualitat d’aquests espais per al correcte gaudi de la ciutadania.

Aquests espais públics contenen diferents elements segons quin sigui l’ús al qual van destinats (lleure, informació, serveis, ...), la majoria d’ells integrats dins el mobiliari urbà com són bancs, papereres, jocs infantils, plafons informatius, elements decoratius, etc.

En ocasions, però, aquests espais es poden veure degradats per diferents motius, ja sigui per actes de vandalisme o pel simple ús i desgast dels elements al llarg del temps. Quan això darrer succeeix els usuaris perceben i pateixen la deixadesa de l’entorn, la qual cosa suposa una mala imatge i també la sensació de manca de cura i de deixadesa de les funcions que són responsabilitat de l’Ajuntament sobre els béns públics que s’han finançat amb els diners del contribuent.

La manca d’agilitat en renovar mobiliari o la deixadesa dels jardins públics són una mala pràctica que hem d’eradicar amb una acció ràpida i efectiva dels serveis municipals encarregats.

Darrerament a Santa Coloma de Farners existeix una major percepció de degradació per part de la ciutadania en alguns espais públics o en elements del mobiliari urbà, que evidencien la necessitat d’una actuació que hi doni resposta.

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Encarregar als serveis tècnics municipals un inventari que determini la qualitat dels espais públics municipals (parcs, jardins, places...) amb una relació dels elements que presenten defectes i han de ser objecte de tractament o renovació.

Segon.- Encarregar la renovació dels elements que s’hagin detectat com a deficients en aquest inventari de qualitat i establir un pla de manteniment de tots aquests espais i els seus elements, de manera que es fixin les tasques a realitzar-hi periòdicament, protocols d’actuació i el finançament anual necessari per aquestes actuacions.

Santa Coloma de Farners, 12 de maig de 2014.