Santa Coloma de Farners

Documents

MOCIÓ PER IMPULSAR LA REACTIVACIÓ DELS LOCALS COMERCIALS BUITS MITJANÇANT LA MASOVERIA COMERCIAL I INDUSTRIAL I ALTRES PROGRAMES DE SUPORT

Atès que en aquests moments de crisi econòmica cal col·laborar encara més en incentivar la creació de petites empreses i ajudar a generar llocs de treball, dins les capacitats d’actuació municipal.

Atès que un dels efectes de la crisi ha estat l’increment de locals comercials desocupats i naus industrials buides i que els preus del lloguer d’aquests locals, tot i els descens dels darrers anys, continua essent un possible obstacle per promoure la ubicació de noves activitats comercials, la creació de nous projectes d’emprenedoria, l’auto-ocupació o per al manteniment de l’activitat encara existent.

Atès que la masoveria urbana es basa en una cessió (pública o privada) d’un bé immoble on l’adjudicatari pot no transmetre la totalitat de l’aportació dinerària concreta com a lloguer, i obtenir l’equilibri econòmic a canvi de realitzar aportacions en espècie a través de l’adequació de l’espai.

Atès que poden existir, igual que en l’habitatge, locals comercials i industrials de propietat privada que poden veure en el concepte de “masoveria” una millor sortida al mercat.

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Crear un grup de treball, amb inclusió d’agents públics, socials i econòmics locals, que en el termini de tres mesos estudiï la viabilitat de crear un programa integral per a impulsar la reactivació dels locals comercials buits mitjançant la masoveria industrial i altres programes afins.

Segon.- Aprovar al Ple municipal, en un termini no superior als 9 mesos, un projecte que permeti dotar de contingut jurídic, econòmic i formal el projecte de masoveria comercial i industrial.

Tercer.- Explorar, en el si del grup de treball que s’ha de crear, la possibilitat de fixar altres propostes de dinamització comercial i de suport a l’emprenedoria (per exemple, règim de bonificacions fiscals a la taxa de llicències d’obertures de locals, borsa de locals buits, etc...)

Quart.- Comunicar els presents acords als agents socials i econòmics amb presència a la nostra ciutat.

Santa Coloma de Farners, 12 de maig de 2014.