Santa Susanna

Notícia

Ple del 9 de juny

Ajuntament
Ple 09
Ple 09
En el passat ple del dia 9 de juny es van tractar els següents punts: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 28 de gener. 
Vots: A favor:  AiS; ERC; c’s     En contra:  Compromís    Abstenció:  

2. Donar compte al Ple dels decrets d’alcaldia (del número 54 al 738) 
Vots: A favor: AiS; ERC; c’s      En contra:  Compromís   Abstenció:

3. Proposta d’acord de numeració de les finques del carrer Comerç 

Demanem que s’informi als interessats per si han de presentar al·legacions
Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció: 

4. Proposta d’acord de l’aprovació inicial del Reglament del servei de Transport urbà a demanda (TAD) 

Després de la lectura del reglament l’aprovarem perquè és un document que ordena el servei i a més adequa els horaris i els preus del mateix. Trobem a faltar, i ho posem de manifest, un apartat o document adjunt que reguli les subvencions en funció dels ingressos. Considerem que resultaria car un ús intensiu per a algú amb una renda mínima i demanem a l’equip de govern que treballi per enriquir el servei tenint en compte aquestes subvencions als usuaris en funció dels ingressos. 
Vots: A favor: AiS; ERC      En contra:  Compromís    Abstenció: c’s

5. Proposta d’acord d’aprovació inicial del regim regulador i normes de funcionament intern del servei d’allotjament temporal d’urgències de l’Ajuntament de Santa Susanna. 
Vots: A favor:  AiS; ERC; c’s     En contra:      Abstenció: Compromís

6. Proposta d’acord d’actualització del conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona per l’assumpció de la Gestió informatitzada del Padró d’habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció: 

7. Proposta d’acord de la sol·licitud d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret. 

Volem saber quina és la previsió del cost al adherir-nos a la compra agregada de Localret. Quin seria l’estalvi tenint en compte que la partida de telecomunicacions actual de l’ajuntament és de més de 30.000€? 

Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció: 

8. Proposta d’acord a la desafectació de Fons de la Bilblioteca Vall d’Alfatà 
Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció: 

9. Proposta d’acord de sol·licitud de subvencions IDAE segons reial decret 616/2017 de projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni amb el cofinançament dels fons europeu de desenvolupament regional en el marc del Programa Operatiu Feder de creixement sostenible 2014-2020, pel projecte de “Millora de la mobilitat i accesibilitat als carrers Sant Ramon, Parc del Colomer i accés a Escola Montagut en el municipi de Santa Susanna”. 

en aquest punt volem fer una esmena per incloure el punt 2 en el conjunt d'actuacions de la memoria descriptiva (veure foto), que va relacionat amb la promoció de la bicicleta,  moció que presentem en aquest ple. En cas de que acceptin l'esmena votarem a favor, en cas contrari ens abstindrem. També puntualitzar que a aquestes millores proposem afegir també el carrer del Bou. Vetllarem perquè es dugui a terme de manera adient. 
Finalment vàrem votar en contra perquè no van voler incloure la nostra esmena argumentant que s'havia d'aprovar ja perquè si no passava el plaç per demanar la subvenció.
Vots: A favor: AiS; Compromís; En contra:  ; Abstenció: ERC, c's

10. Proposta d’acord de sol·licitud de subvencions IDAE segons reial decret 616/2017 de projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni amb el cofinançament dels fons europeu de desenvolupament regional en el marc del Programa Operatiu Feder de creixement sostenible 2014-2020, pel projecte de “Memòria tècnica bàsica per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat del Pavelló de Santa Susanna”

Votarem a favor en tot el que estigui relacionat amb l'eficiència energètica.
Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció:

11. Proposta d’acord de sol·licitud de subvencions IDAE segons reial decret 616/2017 de projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni amb el cofinançament dels fons europeu de desenvolupament regional en el marc del Programa Operatiu Feder de creixement sostenible 2014-2020, pel projecte de “Memòria tècnica bàsica per a la renovació de la instal·lació d’enllumenat públic municipal d’exterior en el casc urbà de Santa Susanna”. 

Votarem a favor en tot el que estigui relacionat amb l'eficiència energètica.
Vots: A favor: AiS; ERC; Compromís; c’s      En contra:      Abstenció:

12. Proposta d’acord de sol·licitud de subvencions IDAE segons reial decret 616/2017 de projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni amb el cofinançament dels fons europeu de desenvolupament regional en el marc del Programa Operatiu Feder de creixement sostenible 2014-2020, pel projecte de “Memòria tècnica bàsica par a dotar d’autoconsum a diversos edificis municipals mitjançant energia fotovoltaica en el terme municipal de Santa Susanna” 

Votarem a favor però no entenem perquè a la memòria descriptiva diu que s'instal·laran "sense sistema d'acumulació elèctrica",  entenem que la millor eficiència s'aconsegueix mitjançant acumuladors. 
Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció:

13. Aprovació definitiva de l’estudi de mobilitat de Santa Susanna redactat per l’empresa URBE

Estudi de Mobilitat que cal actualitzar i que amb la presentació avui del POUM, quan aquest presenta clars canvis de Mobilitat que no es reflecteixen en aquest estudi de Mobilitat que pretenen aprovar ara, queda desfasat o modificat pel POUM
Vots: A favor:   AiS;   En contra:  ERC; Compromís; c’s    Abstenció: 

14. Proposta d’acord de donar compte de l’aprovació de la certificació núm 10 i la liquidació de les obres de construcció d’un edifici docent industrialitzat modular per als estudis de secundària al recinte de l’Escola Montagut. 

Increment d'un 7,96% ( 178.480,25€) respecte al preu d'adjudicació  , total 2.421.148.89€.
Remarcar que seguim creient que aquests tràmits i despesa s'havia d'haver fet càrrec la Generalitat i tot que estem a favor de tenir un Institut Escola creiem que el preu ha estat molt elevat tenint en compte que som un poble d'uns 3500 habitants. 


15. Proposta d’acord de donar compte de la resolució d’alcaldia 694/20, de 22 de maig, de compravenda de terreny 

16. Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm 16, reguladora de la taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials del domini públic. 

Les parades del mercat setmanal de dissabte no pagaran taxa, un fer que celebrem per incentivar el comerç de proximitat. Votem a favor.
Vots: A favor:    AiS; ERC; c’s   En contra:      Abstenció: Compromís

17. Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança general de Gestió, inspecció i recaptació per adaptació a Mesures Covid-19. 

El tresorer destaca que aquesta modificació ve marcada per la Diputació, no ha sigut iniciativa de l'equip de govern. Votem a favor.
Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció: 

18. Proposta d’acord de donar compte de la resolució de l’alcaldia 697/20, d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2019. 

19. Proposta d’acord de donar compte de l’informe d’intervenció relatiu a l’article 218.1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 


20. Proposta d’acord de l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Ens responsabilitzem entenent que aquestes factures s'han de pagar i per això no votarem en contra,  votem Abstenció.
Vots: A favor:  AiS     En contra:  c’s    Abstenció: ERC; Compromís

21. Proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial del Projecte de la 2ª modificació del Pla parcial del Torrentó de Can Gelat. 

En aquest punt fem dues puntualitzacions: La primera que sabem que el sector turístic és el principal motor del municipi però la situació provocada pel Covid-19 ens ha mostrat que no es pot dependre única i exclusivament d’aquest sector. No diem que no calgui reforçar-lo però sí que cal diversificar en altres sectors econòmics. 
La segona és que aquesta modificació ja es contempla al POUM que també es porta a aprovació en aquest ple. 
Vots: A favor:  AiS     En contra:  ERC; Compromís    Abstenció:c’s

22. Proposta d’acord relativa a donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla parcial Can Ratés. 

Des d’ERC Santa Susanna Endavant no ens sentim còmodes amb l’ús educatiu al que es vol dedicar principalment la Masia de Can Ratés, creiem que hi ha altres espais públics on poder fer les classes del CF Equestre al que fa referència el punt. Creiem que aquesta propietat emblemàtica del municipi es deteriorarà amb més rapidesa amb aquest ús que se li vol donar. 
Vots: A favor:   AiS. En contra:  ERC; Compromís; c’s       Abstenció:

23. Proposta d’acord relativa al desistiment de la modificació puntual del PGMO en l’àmbit del sector turístic-hoteler. 
Vots: A favor:  AiS; ERC; c’s     En contra:      Abstenció: Compromís

24. Proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial del projecte de reurbanització dels sectors Alta Maresme i Can Torrent. 
Vots: A favor:  AiS;     En contra:      Abstenció:  ERC; Compromís; c’s

25. Proposta d’acord de l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Susanna i de l’Estudi Ambiental Estratègic. 
Vots: A favor:  AiS; En contra: ERC; Compromís; c’s         Abstenció:

26. Proposta d’acord de la suspensió de tramitacions i llicències per l’aprovació del POUM
Vots: A favor:  AiS.   En contra:    ERC; Compromís;    Abstenció:  c’s  

27. Mocions presentades pels Grups Polítics Municipals. 
Presentem una moció que té com a finalitat promoure la bicicleta com a mitjà de transport entre els ciclistes no habituals. 
Entre les mesures proposades hi destaquen:
✅ Desenvolupar una xarxa de vies ciclables per a desplaçaments segurs, carrils bici reals i vies on les bicicletes tinguin una prioritat real.
✅ Iniciar converses amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera per conjuntament desenvolupar vies ciclables temporals per la circulació cap al lloc de treball i altres de permanents per la connectivitat entre els municipis.
✅ Iniciar un estudi de viabilitat d’un servei de bicicleta elèctrica compartida que contempli els municipis de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.
✅ Reforçar la seguretat dels escolars en bicicleta mitjançat desenvolupament de vies ciclistes temporals.
✅ Fer tot el possible per garantir que els usuaris de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal motoritzats (scooters elèctrics i patins elèctrics) puguin circular de manera segura, assegurant la convivència i la seguretat viaria.
✅  Instal·lació d’aparcaments segurs, si no hi son ja, a prop del baixador del ferrocarril, centres escolars, equipaments municipals

El progressiu desconfinament ha de servir per fer evident que la bicicleta és un mitjà de transport ideal per desplaçar-se. Cal promoure’n l’ús com a mitjà de transport entre els ciclistes no habituals, no només pels beneficis de la salut en si mateixa, si no també per ser una mobilitat completament ecològica, sense emissions contaminants. 

Vots: A favor:  AiS; ERC; Compromís; c’s     En contra:      Abstenció: