Sant Boi de Llobregat

Notícia

Proposta d'accés a internet per a persones invidents a Sant Boi de Llobregat

En el ple municipal de 27 de febrer, ERC ha proposat una mesura per facilitar l’accés a internet per a persones invidents aprofitant la tecnología existent i els punts públics d’accés a la informàtica de l?olivera i altres equipaments de Sant Boi. Es tracta d’una mesura que desenvolupa el recentment aprovat Programa Transversal d’Atenció a les Persones amb Discapacitats.

El text de la proposta és el següent:
 • Atès que el novembre de 2005 es va aprovar un Programa Transversal d’atenció a les persones amb discapacitats, que contempla com a objectiu i eix d’actuació l’accessibilitat universal a les noves tecnologies.
 • Atès que Sant Boi disposa de punts d’accés a internet en diferents equipaments públics.
 • Atès que existeix tecnologia per a facilitar l’accés a internet de les persones invidents, en concret el JAWS (Job Access With Speech) que és l'eina recoemnada pel Centre de Recursos de l'ONCE car és el lector de pantalla més extès del mercat.
 • Atès que també s’ha aprovat per aquest Ajuntament la migració al programari lliure LINUX que també compta amb software específic (per ex. projecte BLINUX: "usabilidad del sistema operativo LINUX para usuarios invidentes").
 • Atès que el JAWS és un lector de pantalla ("screen readers") que permet que una persona invident pugui utilitzar una computadora amb el sistema operatiu Windows i navegadors d'Internet (lliures o propietaris) sobre aquest sistema operatiu. Gràcies a això la persona invident pot utilitzar totes les eines que ofereix Internet. Aquest programa llegeix en veu alta la informació que apareix en pantalla, proporcionant la tecnologia necessària per tal de que les persones invidents puguin accedir als continguts. Es tracta d'un programa de navegació per internet que actua donant instruccions de veu, tot guiant la consulta dels continguts de la xarxa a les persones amb ceguesa o discapacitats visuals. L'usuari pot detenir les explicacions, tornar enrere, així com anar a parar als continguts dels enllaços i a noves pàgines d'internet.Aquest programa lector de pantalla, que verbalitza tot el que es veu al monitor de l'ordinador, actua de d'interfície mediadora entre la persona amb discapacitat visual i la tecnologia.
 • Atès que considerem que la lluita contra l’aillament i per l’accessibilitat universal també en les tecnologies de comunicació és una prioritat que aquest Ajuntament cal que marqui dins del desenvolupament del Programa Transversal d’atenció a les persones amb discapacitats.
 • Atès que aquest projecte s’està implantant en algun municipi de la comarca amb la col.laboració de l’ONCE en la definició de programes pilot municipals d’accessibilitat a internet que, tot i sent en essència un mitjà visual, aquest programa permet que les persones invidents puguin accedir-hi i tenir a l'abast quelcom fonamental en la comunicació dels nostres dies. Així doncs, l'ús d'aquest programa, que actua d'interfície mediadora, trenca un mur més entre els discapacitats i la tecnologia.

El grup municipal d’ERC proposa aquest ajuntament les següents actuacions:  
 1. Adaptació d’alguns dels PC d’accés públic dels nostres equipaments socials als barris a la tecnologia JAWS per a permetre un accés de persones invidents a internet a través d’interfícies de veu.
 2. Desenvolupament d’un programa pilot municipal d’accés a internet per a invidents.
 3. Desenvolupar un conveni amb l’ONCE per a la formació , és a dir, rebre formació avançada en el JAWS pels dinamitzadors digitals de l'Ajuntament a càrrec del Centre de Recursos de l'ONCE. Això possibilitaria portar a terme també alguna acció formativa adreçada a invidents de la ciutat sobre l'eina JAWS i/o alfabetitzadora en noves tecnologies mitjançant el JAWS.
 4. Endegar totes aquestes actuacions com a part d'una actuació municipal més global en aquesta matèria,. encaminada a aconseguir un assessorament i orientació integral del SIRIUS (Centre d'autonomia personal: www.gencat.net/benestar/icass/sirius) per tal d'adaptar al màxim els punts d’accés informàtics a les persones amb tot tipus de disminució i facilitar la continuïtat i perfecció de l'oferta formativa adreçada a aquest col•lectiu.