Sant Boi de Llobregat

Notícia

ERC insta el govern municipal a fer un pla local de formació permanent

  • Atès que el fet educatiu i el nivell de coneixements és i serà en el futur el factor clau per a la promoció, les expectatives personals i la bona inclusió social, i que a Sant Boi de Llobregat la lluita contra les desigualtats cal vincular-la a la millora de la capacitat inclusiva de la ciutat, on les polítiques de cohesió social són estratègiques per al seu desenvolupament.
  • Atès que el caràcter de ciutat educadora no ve determinat només per l’oferiment al marc escolar d’espais i recursos de ciutat per a desenvolupar activitats d’aprenentagte, sinó que s’adreça al conjunt de la ciutadania i inclou accions reglades i no reglades, formals, no formals i informals que prioritzen les intervencions educatives mitjançant les quals la ciutadania millora la seva capacitat d’implicar-se i corresponsabilitzar-se en la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, i que en aquestes accions es coordinen serveis diversos, més enllà dels estrictament relacionats amb la xarxa educativa tradicional.
  • Atès que pel que fa a l’educació en general i particularment en el tema de la formació d’adults, l’escala municipal és decisiva pel coneixement directe de la realitat i per la interrelació amb altres accions adreçades a la millora del benestar i la qualitat de vida; així com pel carácter de l’ajuntament d’ interlocutor de les diferents administracions i dels sectors associatius i empresarials i de proveïdor de serveis que faciliten l’accés de la ciutadania a l’educació: serveis socials, transport, etc.

El grup municipal d’ERC fa al govern municipal la proposta d’adopció dels següents acords, en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat:
  1. Redactar de manera participativa un Pla Local de Formació Permanent que doni resposta a les necessitats formatives detectades a la població adulta i que coordinin i complementin les actuacions de tots aquells centres i programes del territori que reben finançament públic
  2. Millorar els canals de col.laboració amb les entitats públiques i privades i les empreses que duen a terme formació de persones adultes en qualsevol dels àmbits
  3. Aprovar projectes i distribuir pressupostos de cara als seu finançament municipal o per sol.licitar finançament d’altres administracions.