Sant Fruitós de Bages

Notícia

Sostenibilitat energètica i territori

El mes de Novembre de 2019, la Generalitat va modificar la llei 16/19 per a “l’impuls de les energies renovables”. Aquesta llei volia impulsar les energies renovables i ajudar a combatre el deteriorament climàtic, però al mateix temps, permetia instal·lacions de centrals energètiques en sol no edificable o “rustic”. Amb la nova llei s’obria la porta a que les grans empreses energètiques, poguessin demanar la instal·lació de camps fotovoltaics en sòl no urbanitzable, tant grans com volguessin i instal·lar-les a qualsevol terreny del municipi.

El Planejament Urbanístic de Sant Fruitós de Bages, tampoc no contempla la regulació d’aquest tipus d’instal·lacions, per tant, ara mateix es podrien instal·lar a qualsevol lloc del terme camps amb plaques fotovoltaiques, independentment del valor ecològic i de l’impacte visual o paisatgístic que poguessin tenir. Tampoc la llei limita la mida i superfície, de manera que podria ser tan gran com tot el poble, o com tots els polígons de Sant Fruitós sumats.

Coincidírem en que cal donar impuls a les energies renovables, però no a qualsevol preu, i menys a costa de trinxar completament el territori del nostre municipi. Calia doncs, una normativa municipal adaptada, que permetés la implantació d’aquests camps fotovoltaics, però sempre amb la correcta integració paisatgística i respecte pel medi ambient i per l’activitat agrícola.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha actuat amb celeritat i ha acordat suspendre les llicències per a instal·lacions de nous camps solars en sòl no urbanitzable i a iniciar el procés per adaptar el planejament del nostre poble a la nova llei. Mentrestant es seguirà permetent i apostant per la instal·lació de panells fotovoltaics a les cobertes dels edificis, en solars dels polígons que estan buits i a les cases particulars.

L’inici d’aquests treballs, van tenir el suport de totes les formacions polítiques municipals i el vot favorable de tots els regidors presents al Ple. És clar doncs, que aquesta no és només una decisió política, sinó més aviat una acció imprescindible per una bona gestió municipal i del territori.

Cal potenciar l’energia verda, però perseverant l’equilibri en el nostre territori, que permeti mantenir la producció agrària, la qualitat del paisatge i la salut de les àrees naturals.

David Uró Vilanova
Regidor de Planejament i Territori de Sant Fruitós de Bages