Sant Hilari Sacalm

Notícia

Els menjadors al punt de mira

  • Per posar-nos en context

La gestió dels menjadors escolars la té delegada el Consell comarcal de La Selva pel departament d’ensenyament. Hi ha un conveni signat vigent fins el 31/12/2022 que indica que tot i que el titular sigui el departament d’ensenyament, la competència dels menjadors i el transport recau sobre el Consell Comarcal de La Selva.
A dia d’avui existeixen cinc tipus de gestió; la directa (hi ha una contractació del servei i del personal) per part de les Ampes/Afes o els ajuntaments o bé la indirecta (es licita o es contracta una empresa perquè gestioni els menjadors) per part del Consell Comarcal, les Ampes/Afes o els ajuntaments.
S’ha de tenir en compte que sempre, l’última paraula la té el Consell Comarcal, per tant, tot i que la llei permet diferents gestions, al final qui ho decideix és el consell comarcal.
El consell comarcal va enviar una carta a les Ampes, amb la intenció de preparar els plecs de clàusules per la nova licitació, dient que tenien fins el 31 de maig per indicar si volien fer-se càrrec o no del servei el curs 21/22. En aquesta carta només es donaven dues opcions de gestió (gestió indirecta del Consell Comarcal i gestió directa de les Ampes/Afes) tot i haver-ne 5 de legals. 
Un detall que s’ha de tenir en compte és que el contracte amb l’empresa licitadora actual (Eurest) acaba a finals del curs 20-21.
A l’últim ple del consell comarcal es va votar a favor de trencar el conveni amb ensenyament i perdre, per tant, les competències a que a dia d’avui té del servei de menjadors i transport. S’ha de tenir en compte que el Consell Comarcal no pot renunciar a aquestes competències de forma unilateral d’acord amb el que diu aquest mateix conveni.
 
  • I com afecta a Sant Hilari tota aquesta problemàtica?

Nosaltres estem lluitant perquè el Consell Comarcal obri totes les opcions possibles i per això s’ha demanat un informe jurídic a Ensenyament per aclarir si és legal i si es put dur a terme.
 
A Sant Hilari l’alcalde va votar a favor de la renúncia al consell d’alcaldes. Tot i així està dient que hi haurà una gestió indirecta de l’ajuntament municipalitzant el servei amb una cooperativa. Aquí hi ha la primera incoherència.
Al Ple del passat 04 de Juny, Esquerra Sant Hilari va presentar una moció on es demanava al Consell Comarcal que complís amb el conveni signat amb Departament d’ensenyament i on es reclamava la gestió dels menjadors des de l’ajuntament i que el Consell Comarcal de La Selva permetés tots els formats de gestió tal com permet la llei.
El PIG i Junts per Sant Hilari van votar en contra d’aquesta moció, demostrant que ...
L’alcalde va fer referència als convenis amb els ajuntaments. A dia d’avui només hi ha una escola amb conveni amb el departament d’ensenyament i és Vilobí d’Onyar per una problemàtica concreta, tota la resta d’Ampes/Afes tenen conveni amb el Consell Comarcal de la selva que és qui té la titularitat.
Una altra menció que va fer va ser d’un informe, segons el seu punt de vista “desfavorable” d’un secretari d’una Vila de la comarca. Nosaltres li hem de dir a l’alcalde que aquest informe diu que la potestat de fer els convenis és de qui tingui la titularitat de la competència a no sé que estigui delegada al Consell Comarcal, com és el nostre cas. Per tant, el Consell Comarcal és qui ha de fer el conveni. I al nostre entendre, això NO ÉS UN INFORME DESFAVORABLE.
 
  • Què proposa ERC Sant Hilari?

Reclamem de nou que el Consell Comarcal compleixi amb el conveni signat amb Departament d’ensenyament. Reclamem la gestió dels menjadors des de l’ajuntament i que el Consell Comarcal de La Selva permeti tots els formats de gestió tal com permet la llei perquè les escoles de Sant Hilari puguin tenir un servei de qualitat i de proximitat.