ERC Sants - Montjuïc

Notícia

Igualtat plena i efectiva de les persones Trans

Videoconferència organitzada per la Secretaria de la Dona de Sants-Montjuïc amb les ponents Mireia Mata i Solsona, directora general d’igualtat de la Generalitat de Catalunya, i Clara Palau i Canals, candidata a diputada en les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer.

Mireia Mata ha fet una petita introducció destacant que són pilars d'ERC els valors republicans i els drets humans i s’ha referit en concret al dret a la igualtat i el suport al moviment LGTBI que ERC sempre ha portat als programes, indicant que la "T" de Trans es la més oblidada.

Ens ha parlat:

-De la nostra Llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, definida més aviat com una llei de defensa de drets humans que tenim el dret de gaudir i l’obligació de defensar.

-De que s'ha fet difusió d’aquesta llei per part de la Generalitat als seus treballadors perquè intervinguin si detecten discriminació per alguna de les raons que hi figuren, però reconeix que queda feina per fer.

-Del problema que representa que siguem súbdits de l’estat espanyol, que té la competència del Registre Civil i que no és tan sensible en aquest tema, per això des d'aquí ens hem adaptat i amb aquesta norma hem regulat i facilitat determinades accions com per exemple el canvi de nom a aquelles persones Trans que ho demanin en àrees com la sanitària, del transport o en les biblioteques.

-Dels formularis que aquí a Catalunya han anat incorporant la casella relativa al gènere "No binari" per afegir-la a les clàssiques de "H" o “D” (Home o Dona) en aplicació de la instrucció 1 / 2019 de la Generalitat de Catalunya.

-Del projecte de Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, que té l’objectiu d’establir els principis i regular les mesures i els procediments per a garantir i fer efectius el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol forma, acte o conducta de discriminació que es doni en l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta llei per raó de
· naixement o lloc de naixement, procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional,
· raça, color de pell o ètnia,
· opinió política o d’una altra índole,
· religió, conviccions o ideologia,
· llengua,
· origen cultural, nacional, ètnica o social, econòmica o administrativa,
· classe social o fortuna,
· sexe, orientació, identitat sexual i de gènere o expressió de gènere,
· ascendència, edat, fenotip, sentit de pertinença a un grup ètnic,
· malaltia, estat serològic, discapacitat o diversitat funcional,
o per qualsevol altra condició, circumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda.

Ha destacat la evidència que no ens ajuda que hi hagi competències estatals no regulades. Per aquesta raó s'ha presentat al Parlamento Espanyol un proposta de llei que ho faci.
.
Clara Palau ens ha explicat la seva experiència personal amb la decisió de donar el pas i definir-se com a persona Trans després de viure, segons ella, en la clandestinitat.

Ens ha parlat:

-De la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes del estat que no serveix per antiquada i que està impugnada pel TC, i de la necessitat d’incorporar millores a la Llei Trans que s’ha presentat a Madrid.

-De la necessitat d'eliminar restriccions a l'hora d'efectuar canvis en el DNI.

-De la llei espanyola que tracta de malalts mentals a les persones Trans.

-De que no és necessari passar per una operació per registrar el canvi de nom o gènere, donada la limitació de l'autoestima que pot representar.

-De que ERC vol millorar la llei Trans que s'està preparant a l'estat.

-De la problemàtica de la maternitat de les parelles d'un mateix gènere i en especial de les dificultats d'accedir a la paternitat per part dels homes Trans.

-De la problemàtica de les persones Trans d'altres nacionalitats que són perseguides, condemnades i empresonades en els seus països i de les dificultats que tenen per una cosa tan senzilla com pot ser el canvi de nom.

-De la problemàtica que pateixen les persones Trans de prendre hormones de productes pensats per a persones CIS (neologisme que defineix les persones en les que la identitat de gènere coincideix amb el seu fenotip sexual, diferenciant-les per oposició de les persones Trans) sense que s'hagin pensat per a aquests supòsits i sense que hi hagi estudis dels seus efectes secundaris.

-De la complexitat de les persones Trans, com en la mateixa societat, amb les angoixes que la seva situació els fa patir i de l'escassa experiència dels metges de capçalera que acaben derivant els pacients Trans a ginecologia. Això implica que la llei que s’està preparant hauria de treballar en l'àmbit de la salut.

S'ha comentat en el debat:

-Que el col·lectiu Trans representa l'1% de la població.
-Que actualment ja és possible canviar el nom al DNI sense precisar un canvi de sexe.
-El paper dels mitjans de comunicació, molt poc sensibles a la problemàtica Trans.
-La importància dels serveis d'ajuda existents a Catalunya.
-La situació de les presons, en què actualment ja és possible que les persones Trans compleixin les condemnes a aquelles on estiguin les persones del sexe sentit, si ho sol·liciten.
-La rellevància de l'existència d'una bona pedagogia a les escoles sobre aquesta temàtica.
-La necessitat de donar suport a les persones Trans que provenen d’altres països.

Hem pogut assistir a una conferència molt interessant i emotiva, on hem vist la feina que encara hi ha per fer, la necessitat d'aconseguir que les persones Trans es trobin en situació d'igualtat plena i efectiva perquè puguin viure amb el seu gènere sense haver de renunciar a res.