ERC Sants - Montjuïc

Notícia

Resum del consell plenari celebrat el 20 de maig a la Seu del Districte.

Avui hem assistit a una sessió de treball mixta, presencial i per videoconferència, amb els consellers i conselleres que ens han fet un resum del consell plenari celebrat el dia 20 a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc indicant les iniciatives presentades pels diferents grups i la feina feta els darrers mesos pels nostres companys i companyes, Ling Ling Masferrer, Saoka Kingolo, Ton Martínez, Lourdes Vidrier, i Pepe Pérez, que en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal al Districte de Sants-Montjuïc, va presentar les següents iniciatives amb els continguts i resultats que s'indiquen a continuació, que es poden veure a la nostra pàgina: http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/documents

ES VAN PORTAR A PLENARI:

INICIATIVA 1) MOBILITAT.- PROPOSICIÓ.
- Atès que la comunicació amb transport públic entre Poble Sec i les Marines és deficient, de llargues estones d'espera i de molt temps invertit , tan amb BUS com amb Metro.
 - Atès que ambdós barris no disposen de cap servei de BUS amb recorregut directe que els connecti a través de la Muntanya de Montjuïc, cosa que obliga a ambdós veïnats a passar per la Plaça Espanya i intercanviar de transport.
 - Atès que considerem convenient la revisió, també, de la temporalitat de pas i de les connexions amb altres transports públics dels BUS de Barri i la seva distribució al Districte.
 - Atès que s'hauria de revisar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda cap al transport públic en algunes zones del Districte.
D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal, i els articles 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, formula la següent:
PROPOSICIÓ
Que el govern del Districte en el termini d'un mes, convoqui el Consell Sectorial de Mobilitat per poder fer les revisions , analitzar la situació actual del transport de BUS al Districte i cercar les millores, i així poder elevar com a proposta conjunta aquelles actuacions que considerem més adients.

 Resultat: Va ser acceptada per unanimitat de tots els grups.


 INICIATIVA 2) NOMENCLÀTOR.- PREC .
 -Atès que el nostre Districte de Sants-Montjuïc ha tingut com a veïns i veïnes, Deportats i Deportades als Camps de concentració Nazis, primers lluitadors i lluitadores antifeixistes de diverses afiliacions polítiques republicanes d'esquerres. Tal i com ha reconegut i acceptat el govern d'aquest Districte.
 - Atès que fins a data d'avui es coneix el nom d'algunes d'aquestes persones.
- Atès que en el nomenclàtor de la ciutat de Barcelona, no estan reconegudes moltes dones lluitadores per la llibertat i/o lluitadores antifeixistes.
 - Atès que a data d'avui tenim constància, disposem de la biografia, i de les dades del reconeixement com a membre de la resistència pel govern Francès.
 - Atès la biografia de Maria del Carme Buatell i Costa, veïna i treballadora del nostre Districte, membre del Comitè d'Empresa de la fàbrica tèxtil on treballava, resistent antifeixista i col·laboradora de la fundació del "Socorro Rojo" durant la Guerra d'Espanya (dita Guerra Civil també), reconeguda com a membre de la Resistència contra la ocupació Nazi pel Govern Francès i una de les supervivents de la Deportació al Camp de Concentració Nazi de Ravensbrück.
D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal, i l’article 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Sants-Montjuïc formula el següent:
PREC
Que el Govern del Districte elevi a la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de Maria del Carme Buatell i Costa a un vial o espai públic del Districte de Sants-Montjuïc, en reconeixement a la trajectòria vital d’aquesta lluitadora antifeixista i en homenatge a tota una generació de dones i homes del nostre país que foren víctimes de la repressió del nazisme per les seves conviccions demòcrates i republicanes.

 Resultat: Va ser acceptada.

 INICIATIVA 3) ACOLLIDA JOVES SENSE REFERENT FAMILIAR.- PREGUNTA PER A RESPOSTA ORAL AL CONSELL PLENARI.
- A resultes de les trobades que regularment el grup municipal d’ERC de Sants/Montjuïc efectua amb les entitats, veïnes i veïns del districte, es transmet un malestar amb les respostes del Govern a la necessitat d’acollir joves sense referent familiar als nostres barris
 - Atesa la manca de concreció en la resposta a la petició d’un espai d’acollida de l’esmentat col·lectiu, fonamentada, debatuda i degudament presentada per la plataforma Sants, Hostafranc i La Bordeta Acullen, en representació d’una vintena d’entitats
 - Atès que la transparència i la seguretat jurídica són exigibles a l’autoritat municipal en contrapartida de la solvència dels agents actius del districte
D’acord amb el que estableixen els articles 64.2, 98 i 105 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:
PREGUNTA PER A RESPOSTA ORAL AL CONSELL PLENARI
Quines actuacions, explicades amb precisió, s’han realitzat al districte en resposta a la petició d’una representació veïnal organitzada i quins resultats han produït.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral. 

Resultat: Es va donar resposta genèrica parlant de totes les places creades a espais de ciutat, citant la creació d’un espai a districte per 30 persones sense concretar el seu estat, ni les necessitats de districte, ni tan sols si que s’hagi fet cap contacte amb les entitats amb les que es van comprometre a col·laborar.
 
 INICIATIVA 4) SEGUIMENT EMPADRONAMENT.- DEMANDA DE SEGUIMENT DE PROPOSICIÓ.
Que en el plenari del dia 15 de desembre del 2020 es va aprovar una proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, amb algunes mesures contingudes a la iniciativa.
DEMANDA DE SEGUIMENT DE PROPOSICIÓ
Que el govern informi de l’estat en què es troba la proposició d’ERC aprovada en el plenari de 15 de desembre de 2021, en els següents termes:
Resultat de la instància a l’Ajuntament quant a la dotació de recursos, a l’agilització dels tràmits, a la reducció de l’espera per a cites prèvies, així com la creació de l’espai o canal d’interlocució amb les entitats de suport i acompanyament.
Que aquest informe contingui les accions dutes a terme per facilitar la inserció social i afavorir la bona convivència en igualtat d’oportunitat per al conjunt de la ciutadania del districte.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral. 

Resultat: Es va afirmar que s’han modificat diverses mesures a l’oficina d’atenció ciutadana a plaça Sant Miquel, i traslladar que no existeixen queixes en quan a la gestió dels empadronaments més enllà de les dificultats que planteja la llei d’estrangeria.

 A BANDA DE PLENARI, EL DARRER MES HEM PRESENTAT PER ESCRIT:
 
INICIATIVA 5) SUPORT A ENTITATS.- PREC. EL 12/05/2021.
- Atès que la Unió d'Entitats de la Marina disposa d'un local de dimensions reduïdes dins del Parc de Can Sabaté del Barri de la Marina.
 - Atès la gran quantitat d'activitats, i especialment les de carrer que es realitzen als Barris de la Marina, com per exemple el pessebre vivent, la festivitat de reis, Nadal i d'altres.
- Atès que dins que la Unió d'Entitats de la Marina és diversa, formada per molts col·lectius que endeguen diferents activitats.
- Atès que aquestes activitats precisen d'una gran quantitat de material com carpes i ornaments de gran volum i d'altres.
- Atès que cal mantenir totes les activitats que es vehiculen des de la Unió d'Entitats de la Marina, per tal de seguir oferint al veïnat l'esperit d'unió i cohesió social entre els Barris i col·lectius, per aconseguir una bona convivència.
- Atès que ens consta que en aquests moments, o en un molt pròxim temps a curt termini, aquest ajuntament disposa o disposarà de locals de la seva propietat.
 -D'acord amb el que estableixen els articles 64.2, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, formula el següent:
PREC
Que el govern del Districte cedeixi un local o un espai de la seva propietat, ja sigui a la Marina de Port o a la Marina de Prat Vermell, per tal que la Unió d'Entitats de la Marina, pugui destinar-lo a emmagatzemar el material que destina per a realitzar les activitats als Barris.

Resultat: Va ser acceptada.

INICIATIVA 6) SEGUIMENT PREGUNTA USOS LOCALS. EL 15.05.21

Que el 2 de juny de 2020 el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya , vàrem entrar una pregunta per escrit en la que demanàvem al govern del Districte de Sants-Montjuïc, se'ns informes sobre quantes autoritzacions de canvi d'ús s'han concedit en els darrers quatre anys, segregat per barris i quins són els criteris per a concedir-los. Sádjunta còpia de la pregunta i justificant de presentació.
DEMANDA DE SEGUIMENT DE PREGUNTA
Que el govern del Districte informi de l’estat en què es troba la resposta a la pregunta d’ERC , donat que fins a la data d'avui no se'ns ha fet arribar cap informe ni document al respecte.
Que se'ns informi de la quantitat d'autoritzacions de Canvi d'Ús de locals comercials a Habitatge, dels darrers quatre anys.
Que la resposta sigui de les autoritzacions segregades per Barris.
Que se'ns informi de quins són els criteris que s'utilitzen per a concedir aquestes autoritzacions.També cal destacar que el grup Junts per Catalunya ha presentat un prec en relació a l’interès per museïtzar la resta arqueològica ubicada entre els carrers Diputació i Creu Coberta, consistent en un antic dipòsit subterrani que es troba en molt bon estat de conservació . Els consellers d'ERC i el propi grup municipal de districte ja ho havien sol·licitat en una iniciativa presentada el dia 1 de març de l'any 2018, que va ser aprovada per unanimitat, recolzat amb sol·licitud feta pel regidor a Paisatge Urbà al febrer del mateix any, i que tot i això res s’ha fet al respecte.

En el debat s'ha parlat de la gran quantitat d'iniciatives que després de molt de treball no són acceptades, o en cas de ser-ho, acaben caient a l'oblit o fins i tot atribuint-se altres formacions uns anys mer tard. S'ha comentat que tot i que això pugui semblar frustrant, el que és realment important és que es facin els projectes, de manera que aquest treball, d’una manera o altre, sempre acaba resultant gratificant, com també ho és la feina i ajuda a les entitats o a la gent del barri.

En definitiva, una jornada de treball en què s'ha destacat la feina feta pels nostres consellers i la conclusió de que tots estem aquí per millorar i aconseguir alliberar el nostre país.