ERC Sants - Montjuïc

Notícia

Resum del consell plenari celebrat el 7 de juliol a la Seu del Districte.

Avui hem assistit a una sessió de treball  per videoconferència amb els nostres consellers i conselleres que ens han fet un resum del consell plenari celebrat el dia 7 de juliol a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc indicant les iniciatives presentades amb els continguts i resultats que s'exposen a continuació i que es poden veure a la nostra pàgina: https://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/documents
El vídeo sencer del plenari es pot veure per youtube aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=MOiT_81AoNQ

ES VAN PORTAR A PLENARI:

INICIATIVA 1)
- Ateses les reiterades queixes veïnals per l’estat de degradació permanent que pateix
el Parc de les Tres Xemeneies.
- Atès que a la passada Audiència Pública, l’Associació de Joves Units del Poble Sec
van sol·licitar la instal·lació d’unes pistes de bàsquet que complissin les mides
reglamentaries.
- Atès que el passat 17 de Juny, mencionada associació conjuntament amb
l’Associació de Veïns del Poble Sec van fer arribar al regidor del districte una
instància que proposava l’emplaçament de mencionades pistes en els Jardins de les
Tres Xemeneies.
- Atès que la instal·lació d’unes pistes de bàsquet ajudarien a recuperar l’espai per
als usos veïnals.
- Atesa la mancança d’espais d’ús esportiu per a adolescents i joves al barri del Poble
Sec.
D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament
Orgànic Municipal, i l’article 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i
funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, i en compliment del deure de preservar
el caràcter inclusiu de la nostra societat i enfortir la cohesió social al nostre districte,
formula la present
 PROPOSICIÓ:
Que el Govern de Districte iniciï un procés participatiu per la millora del Parc de les
Tres Xemeneies proposant la construcció d’unes pistes de bàsquet i la concreció del
seu disseny, així com la resta d’usos esportius, veïnals, cívics i d’espais de joc infantil i
que en el termini de 6 mesos, se’ns transmeti un informe sobre les actuacions que
s’han fet al respecte.
 
Presentada després de parlar amb els veïns per evitar que augmenti la degradació de l'espai i canviar els usos de l'entorn i transaccionada amb Govern.
Aprovada amb el vot favorable de tots els grups per unanimitat.
 
 
INICIATIVA 2)
- Atès que la població infantil (0-14) representa aproximadament l’11,4% de la població
del nostre districte, segons el Departament d'Estadística i Difusió de Dades de
l’Ajuntament de Barcelona.
- Atès que el joc és una activitat vital per al desenvolupament físic, emocional, social i
intel·lectual en la infància.
- Atès que en període escolar i en especial durant les vacances l’ús de les àrees de joc
infantil s’incrementen significativament.
- Atesa la manca d’ombra a les àrees de joc infantil, la qual cosa priva de gaudir-ne durant
les hores de més exposició solar.
- Atès que en els diferents òrgans de participació, col·lectius, entitats i veïnat han
traslladat el poc o nul manteniment de mencionades àrees, i la insuficiència de les
mateixes en algunes zones del districte.
Per això, i d’acord amb allò disposat als articles 98.1, 98.2 i 98.4 del Reglament Orgànic
Municipal, formula el següent
PREC:
Que el govern del Districte dugui a terme, en el termini d’un any, les actuacions més
adients (manteniment, inspeccions funcionals, desinfecció dels sorrals i instal·lació
d’elements d’ombra) per tal de poder garantir un correcte manteniment i adequació
de les àrees de joc infantil, a més de valorar i executar la instal·lació de nous parcs
en els barris més deficitaris del districte de Sants- Montjuïc.
 
Presentat després de parlar amb els veïns per la gran quantitat de infants que viuen al Districte que necessiten suficients espais que estiguin ben mantinguts, pel seu desenvolupament físic, emocional o social, així com la creació de nous específicament demanats a Font de la Guatlla i Sants-Badal.
Acceptat pel govern de Districte
 
INICIATIVA 3)
- Atesa la creació de la nova Conselleria de la Generalitat de Catalunya sobre
Igualtat i Feminismes.
- Atès que dins l'estructura d'aquesta Conselleria s'ha organitzat la Secretaria
d'Igualtats d'on penja la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI+ i que
és la responsable de la Xarxa Pública de Serveis d'Atenció Integral LGTBI de
Catalunya , també coneguda com a SAI LGTBI.
- Atès que el SAI LGBTI existeix per donar resposta a les situacions de
discriminació , necessitats d'acompanyament, suport o informació en relació a
la diversitat sexual i de gènere.
- Atès que el SAI LGTBI és un servei també per sensibilitzar i informar  persones
i entitats.
- Atès que és des del SAI LGTBI on pivoten les polítiques públiques locals.
- Atès que els darrers temps han augmentat els atacs homòfobs i lesbòfobs a
la nostra ciutat .
- Atès que considerem molt necessari per fer arribar amb facilitat la informació
impulsar campanyes de sensibilització sobre la diversitat sexual i de gènere,
adreçada a tot el veïnat del Districte i especialment al jovent.
Per això, i d’acord amb allò disposat als articles 98.1, 98.2 i 98.4 del Reglament
Orgànic Municipal, formula el següent
PREC:
Que el govern del Districte promocioni, informi i faci difusió del Servei SAI LGTBI
i de les Entitats del Centre Municipal de Recursos LGTBI+ a través i en els
diferents equipaments del Districte.
 
Prec presentat donada la necessitat que sigui visible i coneguda la manera d'actuar en casos d'incidències sofertes pel col·lectiu i perquè pugui sentir-se acompanyat per l'Administració.
Va ser acceptat per Govern.
 
INICIATIVA 4)
-Atès que el dia 16 de desembre del 2019 es va aprovar una proposició presentada pel
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Plenari del Districte de
Sants-Montjuïc amb algunes mesures contingudes a la iniciativa i concretament del
contingut següent: El Districte de Sants-Montjuïc es compromet, en coordinació amb el
districte de Les Corts, a treballar conjuntament amb l'Eix Comercial Sants - Les Corts en
la visualització dels comerços associats a aquest, estudiant i implementant en el termini
de sis mesos els projectes que l'eix comercial pugui proposar, destacant el caràcter de
comerç de proximitat i la garantia als usuaris que aquesta pertinença implica, així com
tots aquells que en el propi sentit es plantegin en el futur.
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic
Municipal formula la següent
DEMANDA DE SEGUIMENT DE PROPOSICIÓ:
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc informi de les accions que s’han fet i les
que es pensen fer, conjuntament amb l’Eix Comercial Sants-Les Corts, sobre la
visualització dels comerços associats a aquest.
 
Va ser presentada al desembre de 2019 per la necessitat de visualitzar els comerços associats a l’eix comercial Sants-Les Corts i ara per conèixer el grau d'implantació.
Va ser contestada excusant que no s'ha fet res al respecte per motiu de la pandèmia tot i que s'havien compromès.
 
EN EL DEBAT POSTERIOR S'HA COMENTAT:

La necessitat d'estar al costat i escoltar la gent, prendre decisions i traslladar les iniciatives al govern a través del Consell de Districte, ressaltant que mai no ens hem de cansar de denunciar els seus incompliments.

Que l'actual govern municipal va fent però no demostra tenir un projecte a seguir i es denuncia la manca de resposta a les iniciatives que es presenten.

Que s'hauria d’estudiar el marc legal per modificar-lo en la mesura del possible perquè sigui més operatiu implementant un canvi en el funcionament dels plenaris perquè el que s’aprovi tingui més transcendència, i per sobre de tot tingui retorn a la ciutadania que se sent cada dia més allunyada d’aquests òrgans de participació.

La poca cura de l'espai públic i l’estat en què es troba la ciutat.

Que és indispensable recuperar la ciutat per a la gent raó per la qual és molta la feina que queda a fer i els errors a esmenar.