Tarragona

Notícia

ERC-MES-MDC proposa l’elaboració d’un llibre blanc que serveixi de base per a un futur pla d’equipaments municipals

A la ciutat de Tarragona és recurrent el debat polític, mediàtic i ciutadà sobre l’ús que s’ha de donar a determinats equipaments com la Tabacalera, el preventori de la Savinosa o el Banc d’Espanya entre altres. Els consellers d’ERC-MES-MDC creiem que és necessari invertir l’ordre del debat i plantejar, com a punt de partida, la necessitat d’elaborar un llibre blanc que defineixi amb claredat quines són els equipaments de tot tipus que necessita la ciutadania – cultural, social esportiu, administratiu, etc – en tot el terme municipal. Detectades aquestes necessitats, arribaria el moment de decidir on, com i amb quines característiques s’ha d’ubicar cada equipament.

El llibre blanc actuaria com a inventari dels equipaments existents i permetria saber les seves característiques bàsiques, el seu estat de conservació, l’adequació als usos i necessitats presents i futures i les possibilitats d’ampliació. Al mateix temps, recolliria les necessitats objectives bàsiques que es poden deduir dels diversos instruments de planificació sectorial vigents. Alguns exemples d’aquests instruments a nivell de Catalunya serien el Mapa de lectura pública, el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius, el Pla director Sociosanitari o el Pla Estratègic d’Usos i la Gestió del Temps a la Vida Quotidiana. A nivell local també existeixen instruments de gran vàlua que van des del POUM fins el Pla Local d’equipaments culturals impulsat per ERC durant la legislatura 2007/2011, passant pel Pla Director d’Espais Verds a Tarragona.

Des d’ERC-MES-MDC apostem per un procés de formulació d’aquest llibre blanc que compti amb una fase de participació pública, posant l’èmfasi en les entitats que pel seu objecte social en podrien sortir beneficiades; i alhora amb una fase de confecció tècnica que s'ha de realitzar amb els recursos propis de l'ajuntament, sense que calgui externalitzar els treballs. Creiem fermament que cal evolucionar dels equipaments centralitzats als equipaments de proximitat, distribuïts per tot el teixit urbà en funció de les necessitats de la població i les projeccions demogràfiques que es preveuen en els propers anys.