Teià

Notícia

La moció per declarar Teià territori català lliure i sobirà es votarà en el proper Ple Municipal Ordinari del 22 de novembre

Ple Municipal Ordinari 22/11
Ple Municipal Ordinari 22/11
Sobre la taula dues mocions presentades per ERC Teià.

La primera, una moció per declarar Teià territori català lliure i sobirà (entrada conjuntament amb CiU), tal i com ja va manifestar la portaveu d'ERC Teià en l'anterior ple municipal.

La segona moció fa referència a la defensa del dret a les dones a decidir la interrupció voluntària del seu embaràs.

Trobareu adjuntes en format pdf. les dues mocions presentades.

A continuació es detalla l'odre del dia del ple (informació extreta de la web de l'Ajuntament de Teià)

ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Esborrany acta sessió ordinària del dia 4 d'octubre de 2012 i sessió extraordinària de data 30 d'octubre de 2012.
DICTÀMENS
Àrea 1
2. Exp. 1/2012 de reconeixement extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.
3. Exp. 2/2012 de reconeixement extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.
4. Exp. modificació crèdit núm. 7/2012, de crèdits suplementaris finançat mitjançant nous ingressos
5. Exp. modificació crèdit núm. 10/2012, mitjançant transferència
6. Declaració de la no disponibilitat del crèdit previst al pressupost de l'Ajuntament de Teià per al pagament de la paga extraordinària dels empleats públics municipals
Àrea 2
7. Concessió del Tei de Plata 2012
Àrea 3
8. Moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs
Àrea 4
9. Aprovació inicial Reglament del Mercat Municipal
Àrea 5
10. Moció en contra de la instal.lació d'una antena de telecomunicacions a Sant Mateu.
11. MOCIONS D'URGÈNCIA
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
12. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia, de la núm. 566/2012 a la núm. 613/2012
13. Donar compte de l'informe d'Intervenció-Tresoreria de data 12 de novembre corresponent al segon trimestre 2012, en aplicació de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
14. Informe d'Intervenció sobre estat execució Pressupost, 2n. trimestre 2012.
15. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
15-1 JGL de data 27 de setembre, aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l'expedient 2012000020
15-2 JGL de data 27 de setembre, aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l'expedient 2012000021
15-3 JGL de data 27 de setembre, aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l'expedient 2012000026
15-4 JGL de data 27 de setembre, aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l'expedient 2012000027
15-5 JGL de data 18 d'octubre, concessió subvencions a les entitats municipals
15-6 JGL de data 25 d'octubre, aprovació nòmines, octubre
16. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
16-1 Resolució 558/2012, d'aprovació relació propostes de despesa de personal ref. 146
16-2 Resolució 601/2012, d'aprovació relació propostes de despesa de personal ref. 170
17. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.