Torelló

Notícia

El Consell analitzarà les dades de l'Observatori de Drogues d'Osona i mirarà d'implementar polítiques en aquest àmbit més eificients i coordinades.

Joan Colom i Jordi Casals
Joan Colom i Jordi Casals
El 6 de març es va constituir el Consell Assessor de Drogodepndències d'Osona, amb la presència de Joan Colom, Subdriector General de Drogodependències de l'Agència Catalana de Salut Pública, en un plenari a la seu del Consell Comarcal. Aquest consell assessor, del Consell Comarcal, està presidit pel Tinent d'Alcalde de Torelló i conseller comarcal Jordi Casals.

Aquest òrgan integra representants polítics de tots aquells municipis que disposen d’un pla de drogues, d’un programa o d’accions específiques encaminades a prevenir el consum de drogues i els riscos derivats d’aquest consum. A més, aplega els responsables del Consorci Hospitalari de Vic, d’Osona Salut Mental, de la Creu Roja d’Osona, dels cossos policials de Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals d’Osona, representants de cada àrea bàsica de salut assistencial i de serveis socials, representants de l’àmbit educatiu i universitari, de l’àmbit de la joventut, i, sobretot, de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Direcció General de Joventut i, finalment, de la Diputació de Barcelona.
La funció del Consell Assessor serà la de interpretar les dades aportades per l’Observatori i pels diferents agents socials implicats per estar en disposició de prendre les decisions més adequades a cada moment i ajudar a implementar les estratègies consensuades. Jordi Casals, president del Consell Assessor en matèria de les drogodependències, apunta que "el consell té la funció de punt de trobada entre els diferents actors que treballen en la matèria a la comarca, per tal de fer un millor seguiment, planificació i avaluació de la prevenció". Per tant aquest òrgan es presenta com una clau molt important que ens permetrà endegar polítiques de drogues a Osona més eficients i més coordinades.

A la sessió de presentació i inauguració del Consell Assessor ens ha acompanyat el Sr. Joan Colom i Farran, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, qui ha presentat la situació del consum de drogues a Catalunya amb les noves dades aportades per l’Informe ESTUDES 2012-2013 i pel darrer informe d’anàlisi de substàncies d’Energy Control amb mostres de Catalunya de l’any 2013.

El programa DRAC és el programa de prevenció en el consum de drogues del Consell Comarcal d’Osona, que funciona des de l’any 2004, i que treballa conjuntament amb els municipis de la comarca donant suport i assessorament per a la realització d’activitats, plans i programes de prevenció.

(vídeo www.el9nou.cat)