Torelló

Notícia

ERC-AM presentarà esmenes a la proposta presentada d'uns Consells Municipals que comporten una participació ciutadana "dèbil".

ESMENES A LES NORMES REGULADORES DEL
CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL I SALUT PUBLICA DE TORELLÓ
Article 3r.
El Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública té per objecte:
h) Fer propostes que s’hauràn de vehicular obligatòriament, quedarà en mans de l’alcalde incloure-les a l’ordre del dia del Ple, si s’escau. (S'AFAGEIX)
Article 4t.
3.- Promoure la participació ciutadana i participar en activitats sobre la participació ciutadana a Torelló o fora d’aquest. (S'AFAGEIX)
CAPITOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 7è.
1.- Integren el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social:
L'Alcalde/ssa de Torelló.(ES SUPRIMEIX)
Un membre de cada grup polític representat a l’Ajuntament i no de ser obligatòriament electe. (S'AFAGEIX)
Número limitat de ciutadans sense representació delegada, que assistiran de forma voluntària després d’una convocatòria pública inicial. (S'AFAGEIX)
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
Article 8è
3. La presidència del Consell correspon al Regidor/a responsable de l’ámbit d’actuació del Consell. (ES MODIFICA)
4. La vice-presidència serà elegida pel Plenari del Consell entre els membres d’aquest. (S'AFAGEIX)
5. El/la Secretari/a, nomenat pel Regidor de l’Àmbit de Benestar Social i Salut Pública, ho serà al mateix temps del Plenari com dels Grups de Treball. Tindrà veu en les qüestions que se li formulin, però no vot i serà un/a tècnic del corresponent departament de l’ajuntament. (ES MODIFICA)
RÈGIM DE SESSIONS. ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 15è
El Consell Municipal haurà de fer una valoració de la tasca duta a terme cada dos anys. (S'AFAGEIX)
El Consell Municipal disposarà d’un espai a la pàgina web de l’Ajuntament i del butlletí municipal. (S'AFAGEIX)


ESMENES DE LES NORMES REGULADORES DEL CONSELL MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA DE TORELLÓ
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 3r.
Fer propostes que s’hauràn de vehicular obligatòriament, quedarà en mans de l’alcalde incloure-les a l’ordre del dia del Ple, si s’escau. (S’AFAGEIX)
Promoure la participació ciutadana i participar en activitats sobre la participació ciutadana a Torelló o fora d’aquest. (S’AFAGEIX)
CAPITOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
Article 6è.
1.- Integren el Plenari del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana:
3. La presidència del Consell correspon al Regidor/a responsable de l’ámbit d’actuació del Consell. (ES MODIFICA)
4. La vice-presidència serà elegida pel Plenari del Consell entre els membres d’aquest. (S'AFAGEIX)
5. El/la Secretari/a, nomenat pel Regidor de l’Àmbit de Benestar Social i Salut Pública, ho serà al mateix temps del Plenari com dels Grups de Treball. Tindrà veu en les qüestions que se li formulin, però no vot i serà un/a tècnic del corresponent departament de l’ajuntament. (ES MODIFICA)
Article 14è
El Consell Municipal haurà de fer una valoració de la tasca duta a terme cada dos anys. (S'AFAGEIX)
El Consell Municipal disposarà d’un espai a la pàgina web de l’Ajuntament i del butlletí municipal. (S'AFAGEIX)