Torelló

Notícia

El govern de Torelló no va fer ús en el 2016 de 230.000€ en millores en l'enllumenat públic, clavegueram i accessibilitat

Jordi Casals
Jordi Casals
Jordi Casals, portaveu d'ERC-Junts per Torelló, va lamentar en el Ple d'abril de Torelló, en el punt on es donava compte de la liquidació del pressupost del 2016, del superàvit d'1,5M€, és a dir, és a dir la diferència d'1,5M€ entre un major ingrés i una menor despesa.
Entre la manca de partides desenvolupades, Casals va exposar com a exemple:
- 230.000€ en accessibilitat, enllumenat públic i clavegueram, sabent els dèficits que ha patit Torelló en aquests àmbits.
- 56.000€ en programes socials i d’inclusió
- 10.000€ en polítiques de promoció de Torelló
- 5.500€ en activitats culturals
- i prop de 10.000€ en manteniment d’equipaments esportius i mobiliari esportiu.

Que hi hagi superàvit vol dir que hi ha hagut uns ingressos que venen, d'una manera o altra, dels impostos dels ciutadans, superiors als diners que s'han gastat fent polítiques públiques, o sigui que o bé hi ha excés d'impostos o bé hi ha hagut poques polítiques públiques.
Però a més, en l'exercici 2016, es van deixar d’ingressar subvencions de la Diputació, que surten cada any, per finançar activitats dels ajuntaments, per valor de:
- 17.000€ en promoció econòmica i ocupació juvenil,
- 10.000€ en polítiques de Ciutadania i d’Igualtat
- 6.600€ en Joventut,
- 9.000€ en Educació

Subvencions que s’havien pressupostat i que no s’han obtingut per un valor total de més de 42.000€, una part petita del pressupost global, però molt gran tenint en compte les petites partides den promoció de poble i comerç, de les polítiques de ciutadania i igualtat, de polítiques de joventut i de promoció de l'educació.
Per altra banda, Jordi Casals també va lamentar la "nostra contrarietat per l’acumulació de romanent, que la legislació espanyola de control de les finances municipals imposa" i que només es pugui fer servir per "unes mesures que, a compta de perjudicar els ciutadans a través de limitar de l’acció dels seus ajuntaments, malgrat tinguin un nivell d’endeutament més que correcte, busca donar sortida a les dades macroeconòmiques de l’Estat en quan a endeutament espanyol i a beneficiar el sector bancari".
Casals va acabar dient que "esperem que en els propers pressupostos estatals es pugui forçar al govern del PP a tirar enrere aquesta legislació anti-ciutadana" i que si aconseguim la República Catalana, aquesta "defugi el càstig al món municipal".

Liquidació del Pressupost 2016
Despeses:

Pressupost inicial de despeses: 15.472.518,53 €
Modificacions de despeses: 857.795,90 €
Pressupost definitiu de despeses: 16.330.314,43 €
Obligacions reconegudes netes: 12.878.958,22 €
Reintegrament de despeses: 35.457,67 €
Pagaments: 11.551.952,07 €
Obligacions pendents de pagament: 1.327.006,15 €

Ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos: 15.472.518,53 €
Modificacions d’ingressos: 857.795,90 €
Pressupost definitiu d’ingressos: 16.330.314,43 €
Drets reconeguts nets: 14.244.433,41 €
Devolució d’ingressos: 320.554,96 €
Recaptació líquida: 12.820.825,62 €
Drets pendents de cobrament: 1.423.607,79 €

Resultat Pressupostari Ajustat: Superàvit de 1.524.474,38 €
Mots clau
: Casals Pressupost