Torelló

Notícia

Conveni amb el bisbat pel camp del Montserratí, ja no hi ha excuses per demorar la consulta popular

Espai de l'antic camp de futbol del Montserratí
Espai de l'antic camp de futbol del Montserratí
En el Ple de maig, es va aprovar un conveni entre l'Ajuntament i el Bisbat de Vic, per la cessió de la seva part del camp de futbol del Montserratí, per part d'aquest darrer al consistori torellonenc.
Pel grup d'ERC-JpT ja no hi ha excuses per demorar més la realització de la consulta popular sobre els usos del camp de futbol del Barri de Montserrat, que es va recuperar a proposta d'ERC-JpT en els darrers pressupostos, i el portaveu d'aquests, Jordi Casals, ha reclamat "un calendari i una planificació per tal de culminar el procés participatiu amb els veïns", iniciat en el passat mandat per part de les regidories d'ERC-JpT, i que "el nou govern de CiU i FEM van descartar" a l'hora de signar el pacte de govern.
En el passat mandat, amb ERC-JpT i CiU a govern, es va impulsar un procés participatiu al Barri de Montserrat, a través de bústies on fer propostes i després a través de l'Assemblea de Barri, on els veïns van fer una proposta de nous usos per l'espai del barri. El procés havia de culminar en una consulta popular, que van aturar CiU i FEM a l'inici d'aquest mandat.
En l'aprovació dels pressupostos pel 2017, l'equip de govern hi va incloure la proposta d'ERC-JpT perquè es recuperés la consulta popular i es portés a terme durant aquest any 2017.
ANNEX Conveni
 
 
CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ D’UN PART DE LA FINCA QUE CONFORME EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI DE MONTSERRAT I PROPIETAT DEL BISBAT DE VIC.
 
REUNITS
 
D’una part, el senyor Jaume Vivet i Soler, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, degudament facultat per aquest acte per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de   assistit per la Secretària de la Corporació la Sra. Montserrat Freixa Costa
 
De l’altra, el senyor ......................., en representació del Bisbat de Vic, i degudament autoritzat per aquest acte.
 
    
MANIFESTEN
 
1.-        Que l’Ajuntament de Torelló és propietari de les finques registrals següents:
 
1.1.- Parcel.la de terreny solar situat a Torelló enfront al C/ Girona de superfície cinc-cents quaranta metres. Inscrita al Registre de la propietat de Vic al Tom 1501, llibre 121, foli 82 , finca núm. 5424. Referència cadastral núm. 8361011DG35860001MR.
 
1.2.-     Parcel.la de terreny solar situat a Torelló enfront al C/ Espona de superfície mil set-cents vuitanta-cinc metres quadrats. Inscrita al Registre de la propietat de Vic al Tom 1501, llibre 121, foli 85, finca núm. 5425. Referència cadastral núm. 8361008DG3586S0001MR.
 
1.3.-     Parcel.la de terreny situada a Torelló, al C/ Espona de superfície  sis-cents quaranta-un metres i quaranta decímetres quadrats. Inscrita al Registre de la propietat de Vic  al Tom 1702, llibre 147, foli 190, finca núm. 3081. Referència cadastral núm. 8361011DG35860001MR.
 
1.4.-     Parcel.la de terreny situada a Torelló enfront al C/ Girona  de superfície vint-i-nou mil cinc-cents metres cinquanta-quatre decímetres quadrats. Inscrita al Registre de la propietat de Vic al Tom 928, llibre 57, foli 122, finca núm. 1.426. Referència cadastral núm. 8361011DG35860001MR. D’aquesta finca 3.052,55 m2 formen part del camp del Montserratí, propietat de l’Ajuntament de Torelló.
 
Que el conjunt de les tres primeres finques i part de la descrita en el punt 1.4  conformen una superfície total 6.021,95 de m2 (mesurament actual) i formen part  del camp de futbol del Montserratí, tal com queda grafiat en el plànol que s’adjunta com a document núm. 1.
 
2.- Que  el Bisbat de Vic és propietari de la finca registral  següent:
 
Parcel.la de terreny  situat a Torelló, que mesura quatre mil cinc-cents metres quadrats, amb façana al C/ Núria, a la plaça Sardana, a l’Avinguda del Generalíssim, avui Avinguda Montserrat, a la plaça de José Vidal i al C/ Girona. Llinda front, en una longitud de noranta-quatre metres cinquanta centímetres, amb l’Avinguda del generalíssim, dreta entrant amb plaça de la sardana i amb el C/ Núria; esquerra amb la plaça de José Vidal i amb el C/ Girona; i esquena, en una longitud de cinquanta-un metres, amb finca de Valentina Poblet i part amb finca matriu de la Cooperativa de Vivendes Vall del Ges “.
 
Aquesta finca es troba inscrita al Registre de la Propietat de Vic al Tom 1198, llibre 85, foli 67, finca núm. 3.142. Referència cadastral núm. 8361009DG3586S0002PT.
 
Que una part d’aquesta parcel.la que es correspon amb  una superfície de  2.501,47   m2  (mesurament actual) forma part el camp de futbol del Montserratí, tal com queda grafiat en el plànol que s’adjunta com a document núm. 1.
 
2.-        El planejament vigent és la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló, aprovada definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en data de 16 de setembre de 1998, i publicades el 20 de desembre del 1999.
 
Aquesta normativa urbanística municipal qualifica aquesta finca, en la part de 2.412,27 m2 (on hi ha part d’un camp de futbol)  com a Sistema d’Equipament i es regula essencialment pel que estableixen els articles 57 i 58 de les normes urbanístiques del PGO.
 
Els terrenys propietat del Bisbat de 89 m2 (on a dia d’avui hi ha una jardinera o parterre paral.lel s a la vorera pública de l’Avinguda Montserrat) estan destinats a parcs i jardins urbans i es regulen pels articles 55 i 56 de les normes urbanístiques del PGO.
 
La qualificació urbanística de la parcel.la propietat del Bisbat de Vic es detalla en el plànol que s’adjunta com a document núm. 2.
 
3.-        Que l’Ajuntament de Torelló vol arranjar la zona del camp de futbol del Montserratí per destinar-ho a ús general i públic de tot el Barri. Per aquest motiu, s’ha redactat un Avantprojecte que preveu els nous usos  de la zona d’equipament del barri de Montserrat.       
 
CLÀUSULES
 
1. Objecte
 
Són objecte del present conveni la cessió d’ús de la finca propietat del Bisbat de Vic de 2.501,47 m2, corresponent a la finca registral núm. 3142 Tom 1198, llibre 85, foli 67, finca núm. 3.142. Referència cadastral núm. 8361009DG3586S0002PT a favor de  l’ajuntament de Torelló per tal de destinar-la a usos públics, de lleure i esbarjo al servei de  la població del municipi,  d’acord amb la naturalesa i les disposicions generals i normes de convivència i bon govern, sempre i quan es respecti la dignitat de la persona i la identitat religiosa cristiana.
 
L’Ajuntament s’obliga a marcar i  mantenir signes de separació entre la zona destinada a  parc urbà, propietat de l’Ajuntament i la zona propietat del Bisbat, amb elements diferenciadors clars.
 
2.-Vigència
 
La vigència d’aquest contracte es fixa per un termini de 20 anys comptadors a partir de la seva signatura. Podrà ser prorrogat automàticament d’any en any si cap de les dues parts no avisa a l’altra de la seva voluntat de donar-lo per acabat sis mesos abans que finalitzi alguna de les pròrrogues.
 
3.- Possessió de la finca
 
La part propietària cedeix en aquest acte la possessió de la finca i la part cessionària l’accepta i manifesta ser coneixedora de l’estat en què es troba actualment.
 
4.- Obres d’adequació
 
Les obres d’adequació de la finca  cedida seran a càrrec de la part cessionària, així com  les despeses de manteniment i conservació de la totalitat de la finca cedida, amb total indemnitat per la propietat.
 
Per la seva realització caldrà que es presenti el projecte corresponent a la propietat perquè aquesta pugui autoritzar les obres prèviament a la seva execució. A títol descriptiu es fa constar que d’acord a l’avantprojecte redactat pels serveis tècnics la valoració de les obres a executar a la finca propietat del Bisbat de Vic ascendeixen a una quantia de 212.480,45 €, d’acord al plànol que s’adjunta com a document núm. 3.
 
Totes les obres realitzades a la finca, incloses les d’adequació a la finca, quedaran a benefici de l’immoble, sense tenir dret la part cessionària a cap tipus d’indemnització.
 
5.- Cessió
 
La part cessionària no podrà arrendar o cedir la finca  a tercers sense autorització expressa i per escrit de la propietat.
 
6. - Caràcter del contracte
 
El present conveni  té caràcter privat.
 
7.- Resolució del Conveni
 
Seran causes de resolució del contracte les següents:
 
1.-        La fi del termini estipulat.
2.-        Per mutu acord entre la propietat i l’Ajuntament.
3.-        A petició d’una de les parts amb un preavís mínim de 6 mesos una vegada transcorregut el termini de 20 anys.
 
Un cop resolt el contracte, l’Ajuntament  es compromet a  retornar els terrenys en bon estat   de conservació.
 
8.- Normativa reguladora del contracte
 
La normativa aplicable al contracte serà la normativa  civil catalana, concretament la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals i, subsidiàriament, la normativa sobre règim local en tot el que li pugui ésser d’aplicació.
 
9.- Qüestions litigioses.
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte, la propietat i l’Ajuntament se sotmeten a la jurisdicció civil dels Jutjats de Vic.
 
 
I com a prova de conformitat signen per duplicat el present document al lloc i data assenyalats en l’encapçalament.