Torelló

Notícia

ERC-JpT aconsegueix mesures per habitatge, creació d'ocupació, ús de renovables i tarifes per joves en les Ordenances Fiscals

habitatge, lloguer, Lluís Sabatés
Les polítiques d'Habitatge, una prioritat per ERC-JpT
En el Ple d'octubre de Torelló, es van aprovar les Ordenances Fiscals amb el suport d'ERC-Junts per Torelló.
Aquest suport dels republicans ve motivat per haver aconseguit acordar mesures com obrir els tràmits per assolir una taxa per habitatges permanentment buits, bonificacions per crear llocs de treballs i l'ús d'energia renovable en empreses subjectes a l'IAE i tarifes i bonificacions per a joves i infants en cursos de l'Escola d'Arts Plàstiques i en l'ús del nou euqipament de boulder (rocòdrom) al pavelló.
Pel portaveu d'ERC-JpT, Jordi Casals, "no hem aconseguit totes les propostes que havíem fet al govern local" però el resultat "és òptim", fins i tot en el cas de la taxa d'habitatges buits, que l'acord que s'havia arribat amb el govern de CiU i FEM d'aprovar una taxa va comptar amb un informe negatiu d'Intervenció de l'Ajuntament, motivat per una sentència del TSJC que va donar la raó al lobby dels bancs enfront la taxa de l'Ajuntament de Barcelona, el qual ha recorregut al Tribunal Suprem i s'està a l'espera de sentència ferma. "Hem hagut de treure tota la creativitat política per tal de no aturar-nos", va manifestar Casals al respecte, per tal d'explicar que l'acord per la taxa es va transformar en una moció per redactar un reglament per la creació del registre d'habitatges buits, la detecció d'habitatges buits permanentment i la redacció d'un esborrany d'ordenança abans no acabi l'actual mandat, per tal que es pugui aprovar i desplegar immediatament el 2020. "Durant el 2019 haurem de fer tots els tràmits necessaris per desplegar de forma efectiva la taxa el 2020, que s'hauria d'haver fet igualment si s'hagués aprovat la taxa", va explicar el portaveu repblicà.
Malgrat l'acord per parovar les ordenances, Casals va evidenciar que no compartien la pujada de tarifes en les entrades per la piscina d'estiu, fer una taxa per ús de la Sala Polivalent mimètica a la de la Carpa "quan el nou equipament té molta més complexitati potencialitat que la Carpa", segons Casals.
També va exposar les propostes republicanes que no es van acceptar, com ara augmentar la bonificació de l'impost de circulació pels cotxes híbrids i establir bonificacions per la renovació del parc d'automòbils amb cotxes de baix impacte ambiental; bonificar l'IBI a les families nombroses; establir la possiblitat de revisar les tarifes a pagar a les Escoles Bressol, subjectes a la tarifació social, per canvis en la situació econòmica familiar; revisar les tarifes de les piscines d'estiu en quan a augmentar l'edat mínima a pagar (de 4 anys actuals a 6) i no limitar la bonificació per pensionistes als 60 anys, i establir un programa de salut per la psicina coberta.
Jordi Casals va voler agraïr la predisposició d'arribar a acords per part del regidor d'Hisenda, Albert Portús (CiU), amb unes negociacions que no van acabar fins hores abans del mateix Ple.

ANNEX:

Moció d'ERC-JpT per la creació d'un registre d'habitatges buits per una taxa que gravi els pisos buits i la redacció d'un reglament que estableixi el marc normatiu del registre i la futura taxa

Atès que l’Ajuntament de Torelló va aprovar una moció presentada per ERC-JpT el maig del 2017 per tal que es portessin a terme mesures per fer aflorar els pisos desocupats, que en l'exposició de motius deia:
< Atès que l'Ajuntament de Torelló, al llarg dels darrers anys s’ha compromès amb les polítiques d’habitatge, per facilitar-ne l’accés, ja sigui a través de promocions d’habitatge social, la Borsa d’Habitatge de lloguer social o els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge, així com també sempre s’ha manifestat sensible els aspectes sobre les emergències socials en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Atès que l’Ajuntament en el darrer mandat va aconseguir omplir els pisos de promoció pública i que ja no compta en cap més promoció nova, comptant així com a eines d’accés a l’habitatge a través de mantenir omplerts els pisos socials actuals i la Borsa de Lloguer de Torelló, fent que l’aflorament de pisos buits per tal que siguin oferts a la seva venda o lloguer sigui el filó pendent a desenvolupar localment, prioritàriament en el mode de lloguer social.
Atès que La Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge defineix el marc d’actuació de les administracions en aquest àmbit, i disposa les accions que els ajuntaments, en ús de les seves competències, han de dur a terme coordinadament amb les altres administracions com la Generalitat.
Atès que la Llei 18/2007 observa la funció social de l’habitatge i disposa com un dels incompliments de la funció social de la propietat el fet que un habitatge o edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada, amb la següent definició:
“Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.”
Atès que en  la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix actuacions per evitar la desocupació permanent dels habitatges, en coordinació entre les administracions i l’obligació d’iniciar procediments administratius davant la utilització anòmala, incloent el supòsit d’habitatge buit.
Atès que la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix com molt greu mantenir la desocupació d’un habitatge després que s’hagin adoptat mesures establertes en l’article 42 “Actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges” d’aquesta llei.>>
Atès que el parc d’habitatges buits distorsiona la funció social que té l’habitatge, tant pels efectes que té en l'oferta de lloguer i compra d'habitatges com en els preus.
Atès que per implementar una taxa per habitatges permanentment buits és necessari la creació d'un registre d'habitatges buits i un reglament que marqui el funcionament de la taxa i el marc normatiu.
Atès que hi ha un informe negatiu d’Internvenció de l’Ajuntament de Torelló, basat amb la sentència del TSJC a la taxa de pisos buits de l’Ajuntament de Barcelona, una sentència que ha estat recorreguda al Tribunal Suprem, i que a causa d’aquest informe negatiu no és possible aprovar la creació d’una nova taxa per a pisos buits en les Ordenances Fiscals del 2019.

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Junts per Torelló, proposa al Ple l'aprovació dels següents:

ACORDS 
Primer.- Redactar i donar-ne compte a la Junta de Portaveus, abans no acabi el mandat 2015-19, un esborrany de reglament que marqui el marc normatiu que regeixi un registre d'habitatges buits i la corresponent taxa.
Segon.- Detectar i comprovar immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i grans tenidors, per tal de crear un registre d'habitatges buits, subjecte al reglament esmentat en el primer acord.
Tercer.- Redactar un esborrany d'ordenança fiscal que estableixi una taxa que gravi els pisos que estiguin en el registre d'habitatges buits, i donar-ne compte a la Junta de Portaveus, abans no acabi el mandat 2015-19.
Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya que informi a l’Ajuntament de Torelló com fer possible el desplegament d’una taxa per a pisos buits al nostre municipi.