Torelló

Documents

Acord de govern entre ERC-Junts per Torelló i CiU 2012-2015
Acord de govern entre CiU i ERC-JpT a l’Ajuntament de Torelló

El grup municipal de Convergència i Unió (CiU) i el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Torelló – Acord Municipal (ERC-JpT) acorden governar conjuntament el que resta de mandat municipal fins al 2015, segons els següents punts d’acció de govern i cartipàs:

Punts d’Acció de govern:

1. Els principis que regiran l’acció de govern són defensar democràticament i per damunt de tot els interessos de Torelló i treballar pel benestar dels torellonencs i torellonenques, així com donar suport al teixit associatiu, productiu i comercial del nostre poble. L’ajuntament de Torelló no discriminarà a ningú per motius socioeconòmics, de gènere, religiosos, d’origen i d’orientació sexual.
2. Treballar des de la lleialtat amb els municipis que conformen el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per tal de coordinar i mancomunar polítiques comunes. Torelló també desenvoluparà el seu rol de tercera població de la comarca d’Osona.
3. El govern municipal de Torelló es compromet a implicar-se en la lluita democràtica i institucional a favor que Catalunya pugui exercir el dret a decidir sobre la seva independència i donarà suport a les iniciatives institucionals i cíviques que hi treballin.
4. Aplicar les actuacions socials i en inversions, en el marc de la planificació establerta en el Pla de Barris.
5. Reorganitzar interna de l’Ajuntament i el seus processos per tal d’aconseguir una millor eficiència en la gestió econòmica. Ens comprometem a millorar la gestió perquè repercuteixi de forma positiva a tos els ciutadans. Es treballarà tan des del propi Ajuntament, com amb l'esforç i treball de totes les entitats de tos els àmbits amb les quals col•labora l’Ajuntament
6. Prioritzar el suport al teixit productiu i comercial de Torelló, per tal que recuperi la capacitat d’impuls econòmic del nostre poble.
7. Mantenir, sinó ampliar, les polítiques de benestar que realitza l’ajuntament de Torelló, per tal que cap veí de Torelló quedi a l’estacada en un context de crisi socioeconòmica com la que estem patint.
8. Donar suport a l’activitat cultural, associativa i cívica com a pilar de la cohesió social del nostre poble.
9. Treballar per una policia de proximitat ajudant amb tot el necessari als ciutadans i fent respectar les normes comunes de convivència que ens permeten preservar els bens comuns que al llarg de molts anys ens hem dotat entre tots.
10. Potenciar la corresponsabilitat de la ciutadania en la governança municipal, ampliant el nombre i l’actuació dels consells municipals i altres formes de participació ciutadana, així com revisant els estatuts del Patronat de Ràdio Ona. També es reconeixerà i potenciarà el rol d’interlocutor de les Associacions de Veïns dels barris de Torelló.
11. Portar a terme una política de transparència en la comunicació vers la ciutadania, així com es facilitarà la permeabilitat a propostes, informacions i suggerències ciutadanes.
12. Donar suport a l’emprenedoria i innovació, amb propostes de l’àmbit econòmic, turístic, social, cultural i cívic que beneficiïn el municipi, així com a l’aposta per les Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC)
13. Treballar en el bon manteniment de les infraestructures, serveis i equipaments.
14. Impulsar, buscant els mitjans necessaris, els equipaments que son necessaris o d'interés comú per Torelló, com la obertura del Museu de la Torneria, una sala polivalent al servei de tot el poble i la centralització de la gestió de l'Ajuntament a Can Parrella.
15. Donar suport equitativament a la comunitat educativa i donar un nou impuls al l'Escola de Música i de l'Escola d'Arts Plàstiques.
16. Potenciar i reconèixer l'esport com un pilar del foment dels valors cívics, solidaris i de l'esforç.
17. L'organització del govern municipal es basarà en l'alcaldia, les tinències d'alcaldia (com a caps d'àrea) i les regidories amb delegacions de competències.
18. L’alcaldia serà pels 3 anys que resten de mandat per CiU.
19. Les decisions de l’acció de govern es prendran a través del consens. CiU i ERC-JpT tindran llibertat de vot en les mocions que no afectin les competències municipals.
20. Es crearà un comitè de seguiment de l’acord que es reunirà anualment per vetllar pel bon funcionament de l’acord signat, amb representants dels dos grups municipals i dels partits que participen de l’acord.


Cartipàs de l’equip de govern:

Alcaldia: Jaume Vivet i Soler (CiU)
1era Tinència d’Alcaldia: Manel Romans i Sánchez (CiU)
2ona Tinència d’Alcaldia: Jordi Casals i Prat (ERC-JpT)
3era Tinència d’Alcaldia: Albert Portús i Noguera (CiU)
4rta Tinència d’Alcaldia: Lluís Sabatés i Padrós (ERC-JpT)
5a Tinència d’Alcaldia: Núria Güell i Rovira (CiU)


Àrea de Promoció Econòmica
Cap d’àrea: Manel Romans i Sánchez (CiU)

Promoció Econòmica: Manel Romans i Sánchez (CiU)
Comerç i Turisme: Jordi Casals i Prat (ERC-JpT)
Tecnologies de la Informació i Comunicació: Jordi Casals i Prat (ERC-JpT)

Àrea de Ciutadania i Seguretat
Cap d’àrea: Jordi Casals i Prat (ERC-JpT)

Seguretat Ciutadana i Mobilitat: Jordi Casals i Prat (ERC-JpT)
Ciutadania Activa: Xavier Lozano i Victori (ERC-JpT)

Àrea d’Administració, Economia i Hisenda, Recursos Humans i Règim Interior
Cap d’Àrea: Albert Portús i Noguera (CiU)

Hisenda, Regim Intern i Administració Pública: Albert Portús i Noguera (CiU)
Recursos Humans: Manel Romans i Sánchez (CiU)

Àrea de Serveis Territorials i Medi Ambient
Cap d’àrea: Lluís Sabatés i Padrós (ERC-JpT)

Urbanisme, Obres i Serveis i Activitats: Santi Vivet i Soler (CiU) i Lluís Sabatés i Padrós (ERC-JpT)
Medi Ambient i Món Rural: Xavier Lozano i Victori (ERC-JpT)

Àrea de Serveis a la Persona
Cap d’Àrea: Núria Güell i Rovira (CiU)
Ensenyament: Lluís Sabatés i Padrós (ERC-JpT)
Cultura: Núria Güell i Rovira (CiU)
Benestar Social, Salut Pública i Polítiques d’Igualtat: Carme Francolí i Casas
Esports: Concepció Villena i Aceituno (CiU)
Joventut i Infància: Xavier Lozano i Victori (ERC-JpT)

Davant d’aquests acords, Santi Vivet i Soler, en nom del grup municipal de CiU, i Jordi Casals i Prat, en nom del grup municipal d’ERC-JpT, signen aquest documents d’acord de govern entre els dos grups pel que queda de mandat a l’Ajuntament de Torelló.

Sotasignants:

Santi Viet i Soler                            Jordi Casals i Prat
Convergència i Unió                     Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Torelló