Torelló

Documents

Moció dels grups municipals de CiU i de JpT-ERC-AM, de suport a l’inici del procés polític per la independència de Catalunya
Moció dels grups municipals de CiU i de JpT-ERC-AM, de suport a l’inici del procés polític per la independència de Catalunya
 
El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió i mig de persones van sortir al carrer amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa. Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va expressar-hi: la voluntat d’esdevenir una nació independent i la denúncia pel maltracte polític, econòmic, social i fiscal que pateix Catalunya i que dinamita el nostre potencial com a país i que acaba de soca arrel amb les oportunitats del nostre poble.
 
Ja el 2009, la consulta que es va fer a Torelló pel 13D va donar un suport gairebé unànime a favor de la independència de Catalunya. Aquests resultats, van animar al Ple Municipal de Torelló a aprovar l’adhesió de Torelló a l’Associació de Municipis per la Independència, així com ara animen a la subscripció de la present moció i a declarar Torelló com a territori català lliure, a l’espera de que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana estableixi la legislació d’un futur estat català lliure, independent, democràtic i social.
 
Mentrestant, i de manera provisional, restarà vigent la legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit internacional que empara i protegeix el drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu propi futur.
 
Els acords proposats estan determinats per la progressiva gravetat de la situació econòmica i conseqüent deriva d’exclusió social que suporten molts i moltes dels ciutadans i ciutadanes de Torelló, i per extensió de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de les polítiques aplicades per l’Estat Espanyol. Avui l’atur afecta a més de 821.000 persones (INE), el 20% es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en greu perill de desaparició i l’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.409 milions d’euros per Catalunya i 2.251 euros per cada torellonencs i torellonenca anualment. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i esperança pel poble català.
 
L’Estat Espanyol és un estat que camina cap a la fallida econòmica i està immers en una progressiva desacreditació internacional. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus prejudicis al poble de Catalunya, fet que genera una important distorsió en la seva imatge internacional. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la nació catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels Ajuntaments. A més, ara s’anuncia des del Govern Espanyol, que es promouran gran canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquests presta al conjunt de la ciutadania.
 
Sentències restrictives d’un estatut referendat, reformes educatives que posen en qüestió la unitat de la llengua catalana i amenaces d’espanyolitzar la quitxalla catalana a través de les escoles; decisions legals davant de certs actors que impunement mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin mostrar-se al món segons la seva identitat, dèficit crònic de finançament i en inversió en infraestructures, amenaces permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus administratiu i competencial de Catalunya etc. fan que el poble català se senti ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva emancipació nacional.
 
Per tots aquests motius, i principalment per preservar els benestar de la ciutadania de Torelló, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisis derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores,
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
 
Primer:- Declarar moralment Torelló territori català lliure i sobirà, municipi compromès amb la llibertat i la sobirania nacional de Catalunya, i compromesos amb el procés que pugui iniciar el Parlament de Catalunya en l’exercici del dret a decidir.
 
Segon:- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i democràtica, mitjançant un referèndum d'autodeterminació.
 
Tercer:- Instar el nou Parlament i el President sorgits de les darreres eleccions del proper 25 de novembre que es comprometin a iniciar un procés de declaració de sobirania nacional catalana, entenent com a tal, promoure les mecanisme necessaris per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d'un referèndum o consulta per tal de donar sortida als desitjos del poble català de determinar el seu futur. En el moment de crisi econòmica i social en que ens trobem, Catalunya no permetre's de restar més temps desconeixent quin és l'encaix, si és que n'hi ha d'haver, que desitja tenir amb l'estat Espanyol, i per tant és del tot imprescindible que aquest procés democràtic es porti a terme de forma ràpida i sense que s'allarguin en el temps la resolució d'aquesta incògnita, i que el govern, en cas que així ho decideixi el poble català, prepari de manera convenient la transició cap al nou estat català.
(El tercer punt va ser modificat durant el Ple, el primer redactat deia: Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn, en la propera legislatura, el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició cap al nou estat català.)
 
Quart:- Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura en que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin garantits pel conjunt de la població catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. Per altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la regulació dels dies festius laborals, pel que fa al territori català.
 
Cinquè:- Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal de:
- Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la catalana tradicional quadribarrada i les estelades, fins la seva regulació definitiva en el marc de la nova constitució catalana.
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya.
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al nou estatus jurídic.
 
Sisè:- Demanar un compromís de treball per tal que la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la reunificació política dels Països Catalans, així com preservar la unitat de la llengua catalana en tots els territoris on es parla.
 
Setè:- Apel·lar a l’esperit democràtic de la UE i en especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
 
Vuitè:- Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Torelló a totes aquelles organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.
 
Novè:- Que s’informi d’aquesta moció al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, al President de la Comissió Europea, al President del Parlament Europeu i al Secretari General de les Nacions unides.