Torelló

Documents

Proposta per al manteniment de l'atenció personalitzada a l'estació de Torelló i la inclusió a la zona de rodalies
Atès que la línia de tren Barcelona-Puigcerdà és una línia que des de fa anys està pendent d’inversions i millores, que han estat reivindicades per diversos col·lectius i compromeses per diversos governs sense haver-se portat a terme.
 
Atès que malauradament, la situació de la línia, en comptes de millorar, va a menys: periòdicament, es van produint fets que empitjoren el servei.
 
Atès que la darrera amenaça recau sobre diferents estacions de la línia, entre elles la de Torelló, una estació en la qual recentment s’ha fet una inversió d’uns 2’3 milions d’euros i que, a més, és estratègica no només per al municipi i la Vall del Ges sinó també per a la comarca veïna, la Garrotxa.
 
Atès que el que es pretén fer a Torelló és deixar l’estació sense personal que atengui la venda de bitllets, faciliti la informació als usuaris i vetlli per la seguretat de l’estació i els viatgers.
 
Atès que el fet que no hi hagi personal d’atenció, a més de fer més complicada la compra dels bitllets –especialment a determinats col·lectius d’usuaris–, dificultarà també la informació de si el tren arriba a l’hora o no, de si el retard és de 10 minuts o de mitja hora, de la via per la qual arribarà el tren, o de si hi ha d’haver un encreuament –amb els possibles problemes de seguretat que això pot comportar. L’experiència en altres estacions que actualment no disposen de personal demostra que sovint els usuaris han de travessar les vies quan el tren ja entra a l’estació, perquè els sistemes d’informació o bé no funcionen o funcionen malament.
 
Atès que, d’altra banda, l’escenari que s’està plantejant comportarà també la degradació dels espais del recinte de l’estació i podria augmentar la inseguretat de les persones que hi transiten.
 
Atès que aquesta situació desincentiva l’ús del tren i, en conseqüència, té repercussions negatives per a l’usuari (atès que qualsevol altre mitjà de transport li sortirà més car) i també per al conjunt de la societat i pel medi ambient (atès que les alternatives són sempre més contaminants).
 
Atès que ni la ciutadania ni els grups municipals de Torelló no volem que aquesta línia de tren es vagi desmantellant, considerem imprescindible mantenir l’estació amb personal que l’atengui i, alhora, incloure Torelló dins la zona de rodalies R-3, amb sistema tarifari integrat per tal desplegar al màxim la potencialitat d’aquest punt estratègic de comunicacions.
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
 
1) Demanar al Parlament de Catalunya que insti el Govern de la Generalitat a defensar davant del Govern de l’Estat la necessitat del servei de venda de bitllets i d’atenció al viatger a l’estació de tren de Torelló (Osona).
2) Demanar al Parlament de Catalunya que insti el Govern de la Generalitat a concretar la demanda feta per l’Ajuntament i, per tant, pel conjunt de la ciutadania, en reiterades ocasions, d’incloure Torelló dins la zona de rodalies de la línia R-3.
3) Comunicar els acords als diferents grups parlamentaris.