Torredembarra

Notícia

Assemblea Local


Benvolgut/da:

Em plau convocar-te a la assemblea de militants de la secció local de Torredembarra, que tindrà lloc a la sala de reunions del Casal Municipal el proper divendres dia 5 de novembre a les 20:15h. en primera convocatòria i a les 20:30h. en segona convocatòria.
El desenvolupament de l’Assemblea es realitzarà seguint la Normativa Bàsica de Funcionament de Seccions Locals, Federacions Comarcals i Federacions Regionals.

L’objectiu bàsic de l’assemblea local és la donar comptes de les feines realitzades en el darrer any així com programar el proper 2011. Tanmateix també ha de servir per preparar la campanya a les eleccions autonòmiques a cel.lebrar el proper dia 28 de novembre.

La proposta de l’ordre del dia és la següent:

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de Mesa.
2. Aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea local anterior.
4. Informe de Presidència.
5. Informe de la Secretaria de Finances.
6. Debatre proposta i votar, si s’escau, per tal que a partir de la data d’avui, la forma bàsica de convocatòria per a la realització d’assemblees, sigui mitjançant el correu electrònic i, solsament, utilitzant la carta escrita en aquells casos en els que així ha estat demanat o la persona no disposi d’un correu web.
7. Precs i preguntes.
8. Cloenda.

La Comissió Organitzadora d’aquesta assemblea local està constituïda per en Joan Torras, Carles Fuxet i Rafael Piñol.
Cal recordar que s’ha d’estar al corrent de pagament una setmana abans de la seva celebració, és a dir, el 28 d’octubre de 2010, i s’ha d’haver adquirit la plena condició de militant el dia de l’assemblea per a poder assistir-hi amb plenitud de drets.

Salut i Independència,Montserrat Gassull i Cos
Presidenta ERC Torredembarra
Torredembarra octubre de 2010


REGLAMENT DE LA ASSEMBLEA DE LA SECCIÓ LOCAL D’ESQUERRA DE TORREDEMBARRA

1. Convocatòria.
1.1. La 7a Assemblea de la Secció Local d’Esquerra del Torredembarra es desenvoluparà d’acord amb el present Reglament, inclòs en la convocatòria del mateix.
1.2. Els òrgans de la Assemblea són la Mesa i el Ple. La sessió de l’Assemblea (excepte que ho impedís una força major) se celebrarà el divendres 5 de novembre del 2010 a la sala de reunions del casal municipal, a partir de les 20.15 hores.
1.3. El Ple de l’Assemblea de la Secció Local la forma tota la militància de ple dret, adscrita a la Secció Local de Torredembarra i que estigui al corrent de pagament a 28 d’octubre del 2010, segons la llista que la Secretaria Nacional d'Organització i Finances posi a disposició de la Comissió Organitzadora. Es recorda que, segons l'article 4 dels vigents Estatuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, la militància que s’hagi donat d’alta amb posterioritat al 5 d’agost del 2010, no podrà exercir el dret actiu i passiu al sufragi.
1.4. La convocatòria de l’Assemblea Local adreçada a tota la militància amb una antelació de, com a mínim, quinze dies, serà tramesa per correu electrònic o bé per correu ordinari a la militància que no disposi d’adreça electrònica. A més, serà publicada a la pàgina web de la Secció Local d’Esquerra de Torredembarra. La convocatòria de l’Assemblea de la Secció Local haurà d’estar signada per la Presidència de la Secció Local.

2. De la Comissió Organitzadora.
2.1. L'Organització correrà a càrrec de la Comissió Organitzadora, la qual resoldrà la preparació i desenvolupament logístic de l’Assemblea.
2.2. Fins a l’elecció de la Mesa, la Comissió Organitzadora serà l’òrgan sobirà per interpretar aquest Reglament. Aquesta atribució passarà a la Mesa de l’Assemblea un cop hagi estat elegida.
2.3. L’Executiva de la Secció Local designarà una Comissió Organitzadora de l’Assemblea que tindrà cura de tots els aspectes relacionats amb la celebració d’aquesta, fins a l’elecció de la Mesa. Les principals funcions seran: tenir a disposició de la militància convocada a l’Assemblea una llista de l’estat de pagament de les quotes segons les dades de la Secretaria Nacional d'Organització i Finances, del control i lliurament el dia de l’Assemblea de les acreditacions de la militància que compleixi les condicions per participar-hi, i de proposar a l’Assemblea de la Secció Local la composició de la Mesa.
2.4. L’Executiva de la Secció Local designarà, entre les persones que composen la Comissió Organitzadora, una Presidència que tindrà com a funcions aixecar acta dels acords presos per la Comissió.
2.5. La Comissió Organitzadora prendrà els seus acords per majoria simple. En cas d'empat, el vot de la Presidència serà de qualitat.

3. De la Mesa de l’Assemblea de la Secció Local.
3.1. La responsabilitat de direcció de l’Assemblea correspon a la Mesa del Congrés.
3.2. La Mesa de l’Assemblea estarà integrada per la Presidència de la Mesa, que dirigirà les intervencions, els debats i les votacions, per la Vice-presidència, que assistirà a la Presidència en les seves funcions i la substituirà en cas d’absència i la Secretaria, que aixecarà acta de la Sessió, certificarà els acords presos i, amb el vist-i-plau de la Presidència de la Mesa, els enviarà als òrgans corresponents del partit.
3.3. La proposta de Mesa de la Comissió Organitzadora haurà d’ésser sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea de la Secció Local. En cas de no ser aprovada, es farà una pausa per a la proposició d'una nova candidatura, que es posarà a votació de l’Assemblea de la Secció Local.

4. De les intervencions en el Ple de l’Assemblea de la Secció Local.
4.1. La durada de les intervencions dels ponents dels informes serà determinada per la Mesa, sempre amb un criteri de proporcionalitat i garantint un desenvolupament àgil de l’Assemblea.

5. De les votacions en el Ple de l’Assemblea de la Secció Local.
5.1. Cada membre de l’Assemblea Local disposarà d’un sol vot.
5.2. Les votacions d’aprovació de la Mesa, l’Ordre del dia i de l’Acta de l’Assemblea anterior, si s’escauen, es realitzaran a mà alçada.
5.3. Les votacions que afectin les persones seran secretes, per escrit, dipositant la papereta en una urna. També ho seran aquelles en què ho demani almenys el 40% del col•lectiu amb dret a vot.
5.4. En les votacions que afectin les persones només es podrà votar a favor d’aquesta o en blanc (qualsevol altra forma serà considerada nul•la).
5.5. Les votacions seran aprovades per majoria simple, sense comptar-hi els vots en blanc i els nuls.
5.6. Les votacions es faran a porta tancada i no es podran interrompre un cop començades.
5.7. En totes les votacions els escrutinis s’efectuaran sota el control de la Mesa.

6. De l’acta de l’Assemblea de la Secció Local.
6.1. La Secretaria de la Mesa aixecarà acta de la sessió un cop acabada aquesta, i portarà la firma dels membres de la Mesa. Aquesta acta serà arxivada en la pròpia Secció Local i podrà ser aprovada en la propera Assemblea de la Secció Local. Tota la militància de la Secció Local que ho consideri necessari podrà consultar la proposta d’acta a aprovar en la propera Assemblea, els quinze dies anteriors a la celebració d’aquesta. Així mateix, la Secretaria, amb el vist-i-plau de la Presidència de la Mesa donarà compte dels acords presos a la Presidència de la Secció Local, a la Presidència de la Federació Comarcal i a la Secretaria Nacional d’Organització.
6.2. Els acords presos per l’Assemblea de la Secció Local seran impugnables, mitjançant escrit motivat adreçat a la Comissió de Garanties, per la militància amb dret a vot que hagi assistit a la Assemblea de la Secció Local en el termini màxim de quinze dies naturals des de la celebració de l’Assemblea de la Secció Local. Si la militància que impugna els acords presos en la Assemblea de la Secció Local considera greument perjudicial la posada en pràctica d’aquests acords en podrà demanar la suspensió provisional.