Torrelles de Llobregat

Totes les notícies

#2AnysTorrellesFeminista

ERC-Torrelles durant aquests #2AnysMunicipisRepublicans hem treballat sempre amb perspectiva de gènere  Som Municipi Feminista Reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis pels drets de les dones al treball en igualtat d’oportunitats  pels espais lliures de violències masclistes  per la creació d’ordenances de comunicació no sexista  per l’eliminació de la taxa rosa  per feminitzar el nomenclàtor  i per declarar Torrelles municipi amic de la lactància materna  Seguim!  

Ple ordinari del 25-03-2021

POSICIONAMENT DEL GM D'ERC TORRELLES EN EL PLE ORDINARI DEL 25-03-2021

Aquest és el posicionament que el nostre GM vam tenir en cada punt del ple de març.   1-A la proposta d’aprovació de nomenament de representants al Consell de laSalut del Baix Llobregat.   Ens abstenim.   Sent una qüestió de mer tràmit burocràtic de gestió interna organitzativa del Govern, la nostra postura ha estat d’abstenir-nos, no sense abans desitjar que el nomenament de l’Alcalde Ignasi Llorente i del Regidor Eduard Garcia serveixin per activar un ens que, dirigit per Junts i PSC, no ha estat convocat d’ençà de l’inici de la pandèmia   Punt aprovat per 7 vots a favor (CAT i Junts) i 6 abstencions (ERC i PSC).   2- A la proposta d’aprovació de l’adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 2020-2024   Votem a favor.   Hem votat a favor, entre d’altres motius perquè en el anterior ple ja vam demanar adherir-nos-hi, i mantenim en tot moment el nostre suport als termes i objectius que s’hi promouen.   Punt aprovat per UNANIMITAT.     3-A la proposta d’aprovació de l’adhesió al 4t Pla transversal de polítiques feministes del Baix Llobregat, 2021-2025.   Votem a favor.   Les polítiques feministes són, per al Grup Municipal d’Esquerra, una base ineludible en l’avenç cap a polítiques socials més justes i d’equitat entre les persones. Així vam fer-ho palès promovent la moció per a declarar Torrelles com a Municipi Feminista a finals del 2019. També, des de la Secció Local d’ERC a Torrelles, hem pogut participar en la concreció d’aquest 4t Pla transversal de polítiques feministes a través de la nostra regidora i representant en l’Executiva Comarcal d’ERC, en l’elaboració i definició d’aquest Pla. Per tot això, estem molt contents que el nostre municipi es sumi a aquesta acció comarcal.    Punt aprovat per UNANIMITAT.    4-A la proposta per a la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per l'expedient expropiatori i d'apreuament per mutu acord de la finca del carrer de Les Vinyes 58, donant per iniciat l’expedient d’expropiació i d’apreuament.

POSICIONAMENT GM ERC-Torrelles al PLE ORDINARI 28-01-2021

Aquest és el posicionament que el nostre GM vam tenir en cada punt del ple de gener. A la Proposta de modificació de retribucions dels càrrecs electes de la Corporació  i per tractar-se d’un assumpte intern de la gestió de govern, ENS ABSTENIM. Constatem que la Comunicació  a traves de les xarxes ha anat millorant, fet que porta adjunt un increment de les tasques de la regidora amb aquesta responsabilitat. Tot i això, insistim que la comunicació digital és una part de la comunicació que hauria de promoure el Govern i que, sovint, s’hauria de complementar amb informació analògica, més enllà d’una revista bimensual. Posar tanques informatives en diversos punts del municipi, sense oblidar-se dels barris de muntanya, on penjar documents d’interès és una solució que ja existeix en molts altres municipis veïns. D’altra banda, els grups de l’oposició també som Ajuntament i insistim que cal dotar-nos d’espais de comunicació amb la ciutadania que representem més enllà del poc espai que ens permet la revista bimensual. Ja hem demanat en anteriors plens tenir un espai de blog al web institucional, com tenen els nostres municipis veïns. Sembla però que el Govern de CAT vol capitalitzar unidireccionalment i sense altres punts de vista la informació sobre la gestió municipal.     A la proposta de Declaració de Torrelles de Llobregat municipi amb mercat d’habitatge TENS  votem A FAVOR. Al setembre de l’any passat, i a proposta d’ERC, CUP, CatECP i JuntsxCat, es va aprovar al Parlament la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Veiem molt oportuna la iniciativa de l’AMB de promoure, a nivell municipal, la signatura del present Acord-Declaració. Es un primer pas, necessari jurídicament, però desitjable per assolir a mitjà termini un marc social que pugui garantir el dret a l’habitatge digne, començant per l’abast municipal. Celebrem que el Govern hagi incorporat aquesta mesura en el Ple d’avui.

PER QUÈ PAGUEM TANT CAR L'IMPOST DE L'IBI ELS TORRELLENCS?

Torrelles és l’únic poble del nostre entorn que no ha fet l’obligada revisió cadastral des de 1995. El resultat d’això és que el tipus de gravamen d’aplicació de l’Impost de Béns Immobles (l'IBI), pel que fa a finques urbanes, és del 0.814% (el 0.431% a Sant Vicenç i el 0.750% a Begues, per assenyalar els més alts i baixos del voltant). No haver-ho revisat quan tocava ens obliga a assumir els increments que marca l’Estat, amb la conseqüent pèrdua d’autonomia municipal, i, el que és més important, perjudica en molt els torrellencs, fent que paguem significativament molt més que els nostres veïns. El coeficient d’actualització del cadastre marcat per l’Estat serà enguany del 6%. Això vol dir que els propietaris de finques urbanes veuran incrementat el valor cadastral del seu immoble en un 6% i que aquest valor es multiplicarà pel coeficient del 0.814% per calcular l’impost de l’IBI a pagar. La pujada acumulada des de 2006 d'aquest coeficient a Torrelles arribarà enguany al 57%, sent aquesta dada del 0.70% a Sant Vicenç i del 2.77% a Sant Boi, per tornar agafar el més alt i el més baix dels veïns. És evident que paguem molt més per no haver fet els deures quan calia i que, des de fa massa anys, cap govern ha volgut obrir el debat. És obvi que la recaptació d'aquest impost és un dels elements més signifgicatius del pressupost municipal i cal recordar que sobre el valor cadastral també s'ha fet el calcul pel nou tribut de mobilitat de l'AMB. Pensem que ja és hora de fer-ho i, si és possible, cal frenar aquests increments annuals sinó revertir-los amb una rebaixa. Pel que hem pogut detectar en diverses reunions, sabem que és un tema que també preocupa a la resta de regidors. Pel bon servei a la ciutadania que ens cal demostrar a tots els càrrecs electes, estem obligats a resoldre aquesta anomalia durant el 2021 i aquí, com en altres coses, haurem d’estar a l’una els quatre Grups Municipals.  

Posicionament del grup municipal d’Esquerra Republicana de Torrelles de Llobregat al ple de l’Ajuntament de 3/12/20.

El ple venia condicionat per la presentació a votació dels pressupostos de l’any vinent. Punt 1-Aprovació de modificació de pressupost núm. 11/2020 en la modalitat de transferències de crèdit i crèdit extraordinari. Com que es tracta d’acció de govern sobre uns pressupostos que no compten amb la nostra aprovació, el nostre GM es va ABSTENIR.   2-Aprovació inicial del Pressupost Municipal i els seus annexes per a l'exercici 2021. La nostra intervenció en aquest punt va ser de concepte, més que de valoració tècnica. Al primer ple de 2020, el nostre GM vàrem manifestar que ens hauria agradat poder treballar conjuntament el pressupost i no només trobar-lo fet i tancat.  Ara SÍ que podríem projectar, vist com ha anat el 2020, i veient el que ens queda per davant, uns pressupostos municipals MOLT diferents.  I no veiem que sigui el cas. Així com en no-pocs capítols hi ha una gran proximitat entre el nostre grup i CAT, l’econòmic NO és un d’ells, La diferència rau en el model de poble que postulem un i altre grup, de com volem que sigui, de si s’han de buscar fonts d’ingressos imaginatives o no, pensant en dotar-nos del pressupost que cal als nostres conciutadans, o simplement “anar fent”. Els pressupostos 2021 són uns pressupostos d’anar fent. No hi hem sabut veure més que austeritat, quan ja no toca, no són gens creatius, però sobretot es contrauen, en termes d’Euros corrents. El nostre Grup Municipal, com ja vam fer al gener passat envers el pressupost 2020, ens ABSTENIM amb una abstenció crítica   3-Aprovació de la constitució i els estatuts de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) L’AMEP té per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos.

POSICIONAMENT GM ERC-TORRELLES AL PLE MUNICIPAL DEL 24 DE SETEMBRE DE 2020

Aquesta és la informació sobre el posicionament del nostre Grup Municipal en el ple ordinari de setembre 2020 de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. Ple ordinari de pur tràmit, amb un únic punt de l’ordre del dia proposat pels Regidors de govern, relatiu a temàtica fiscal, i que es va desglossar en 3 sub-apartats. A més d’aquests, el nostre grup va ser promotor d’una Moció que va sortir aprovada, conformant el total dels punts a tractar. PUNTS 1, 2 i 3:  Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals 6, 9 i 13 de Torrelles de Llobregat   Posicionament: Abstenció Tal i com hem fet en d’altres ocasions, no vam entrar a debatre sobre la fiscalitat que apliqui el govern ni ens vam manifestar en contra de l’actualització de normes obsoletes i/o l’aparició de noves necessitats i mesures impositives, així doncs el nostre vot va ser Abstenció.     PUNT 4:  Aprovació de la moció per a retirar el honors a la família reial que s’hagin pogut fer en anteriors consistoris d’aquest Ajuntament i per reprovar l’actuació del Govern espanyol en la fugida del Rei Emèrit Juan Carlos I Posicionament: A favor La monarquia borbònica espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres dècades, pels seus escàndols de tota mena. Durant les darreres setmanes, en plena crisi sanitària i social, el rei Felip VI va admetre, sense vergonya, l’existència de possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.  Sembla acreditada igualment una fortuna personal ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions d’euros. Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei emèrit anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial. Aquests fets mereixen tot el rebuig de la ciutadania , a més per la complicitat activa del Govern de l’Estat Espanyol en aquesta operació de sortida clandestina. En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va posicionar políticament en el sentit que Catalunya es considera republicana i que vol avançar cap a la independència.

PLE TELEMÀTIC DE JULIOL

POSICIONAMENT GM ERC-TORRELLES EN EL PLE DE 16 DE JULIOL DE 2020

POSICIONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA EN EL PLE ORDINARI DE JULIOL Aquesta és la informació sobre el posicionament del nostre Grup Municipal en el ple ordinari de juliol 2020 de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. 1. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE TORRELLES DE LLOBREGAT Votem a favor i s’aprova per unanimitat Donem suport a la creació d’aquesta Comissió de treball i ens alegrem d’haver posat el debat sobre la seva necessitat damunt la taula. Al ple del mes de gener ja vam manifestar, al torn de precs i preguntes, la petició d’instal·lar plaques de recordatori del nostre conveí Baldiri Casas, mort al camp de concentració de Güsen-Mathausen. Al ple del mes de març vam entrar una moció per la creació d’una Taula de treball per a la memòria democràtica de Torrelles on es determinés, amb una comissió experta, l’abast de la repressió franquista al nostre municipi. Aquesta moció no es va poder presentar fins al ple de maig i el Govern actual va abstenir-se de donar-ne suport perquè no estava d’acord amb alguns aspectes de la part expositiva. Tot i que la voluntat d’ERC va ser negociar el seu contingut amb CAT i Junts al mes de març, ambdós grups no van trobar el moment per fer-ho –en part per la situació Covid que estem patint– i en el ple de maig sí van tenir temps per presentar la seva proposta pròpia. Com que el tema s’ho val i es tracta d’un tema que va més enllà dels color polítics, Esquerra va votar afirmativament a la proposta del Govern. Aquesta és la proposta que ara s’ha creat i regulat per reconèixer les víctimes de la repressió feixista entre els anys 1931-1980. Hi participarem en la Comissió i animem les entitats locals que estiguin vinculades amb el tema a participar-hi des del primer moment. 2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 SOBRE TAXES DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS Votem a favor i s’aprova per 11 vots i 2 abstencions Tractant-se d’una posada al dia, tant pel que fa a preus com en alguns aspectes de tecnicismes en l’àmbit de llicències urbanístiques, ja ens sembla adient aquesta modificació.

Posicionament GM ERC-TORRELLES en el PLE 20 MAIG 2020

El Ple va començar, amb un record per a les víctimes, els malalts i els familiars, i amb un gran reconeixement pels treballadors de l’ajuntament i pels voluntaris que estan ajudant en les tasques de cura i prevenció. Seguidament cada regidor/a de govern va donar comptes de la seva àrea, i es va procedir a l’aprovació dels punts del Ple: Aprovació inicial del Pla Post-Covid19. S’aprova amb 7 vots a favor i 6 abstencions. El GM d’ERC vàrem demanar durant el mes d’abril reiterades vegades al Govern la creació d’una taula de treball, on estiguessin representats els quatre GM, per tractar l’impacte i les mesures de la situació post-Covid al nostre poble. No hem rebut cap resposta oficial, ni per escrit ni de paraula, deixant palès que aquest Govern no té cap intenció de reconèixer l’aportació que puguem fer dels altres Grups per tractar temes cabdals i extraordinaris com el que ens afecta ara mateix com a municipi. Sembla que els set regidors de Govern són prous i suficients i no els cal escoltar els regidors que representem el 43% dels votants que no van optar pel model de governança que ells representen. Companys i companyes de govern, com sempre, ens direu que podrem aportar les nostres idees en el termini d’exposició pública establert legalment per qualsevol decisió portada a plenari, tractant-nos com un més i sense donar el valor que mereixen tots els càrrecs electes. Propostes de les que els fem arribar, com ja ha passat, us les feu vostres. El corró de la majoria dels 7 regidors us permet legalment actuar així, però esperàvem una actitud més oberta a recollir la diversitat ideològica dels ciutadans i ciutadanes de Torrelles. Lamentem aquesta actitud tancada i que no se’ns permeti sumar la nostra experiència a les vostres decisions. És per tot això que no podem donar suport a un document unilateral, fet des del menysteniment. ENS ABSTENIM Aprovació inicial del Reglament d’Ús del Casal de Joves de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

La pista de Torrelles

LA PISTA DE TORRELLES A BEGUES, UN DEBAT SENSE TANCAR.

Per Ferran Alves | Regidor del Grup Municipal d'Esquerra La pista Torrelles-Begues és una assignatura que tenim pendent des de fa més de mig segle. No n’és l’única, ja que, només en l’àmbit paisatgístic i urbanístic tenim, com a poble, molta altra feina pendent. Falta de recursos, falta de voluntat política, falta de perspectiva... tant se val la combinació de motius, els fets són els fets, i les coses no es fan soles. Portem més de 40 anys d’ajuntaments democràtics i pel consistori han anat passant totes les opcions polítiques que els ciutadans hem votat; per tant, això no és cap retret cap a un o altre grup. Dels anys 70 del segle passat ençà han canviat moltes coses, i projectant a futur tenim la impressió que els canvis seran molts més, i es produiran més de pressa. Sense anar més lluny, la crisi que estem patint globalment, difícilment previsible fa només un any, provocarà conseqüències d’abast difícilment quantificable, a tots els nivells. Però volem destacar-ne tres: les sòcio-econòmiques, les mediambientals i les relatives a la mobilitat ia la comunicació. A ningú se li escapa que, centrant-nos en el tema de la pista, s’ha obert un escenari inexplorat i que encara està en moviment, necessàriament diferent al que enfocava el darrer projecte (avantprojecte, parlant amb més precisió) de reconversió en “carretera”, encarregat, si no anem errats, per la Diputació de Barcelona, i que  va quedar en via morta el 2013. Qui hagi tingut ocasió de fullejar-lo  possiblement pensi que és un bon exercici, sobretot pels arguments en pro i en contra des de molts vessants… Principalment el mediambiental, i és que el patrimoni natural del qual en gaudim els municipis de Begues i de Torrelles és un bé impagable que tenim el deure de preservar i potenciar (Riera del Torrent de l’Alba, reserva de la flora i fauna, Programa Natura 2000…) Afortunadament l’AMB, entitat supramunicipal amb competències decisòries sobre aquest tema, però també sobre la mobilitat i sobre  temes sòcio-demogràfics, n’és plenament conscient, tal i com ho té identificat en els plans estratègics en curs.