Tortosa

Documents

MOCIÓ PER A LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I LA MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS
 
Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb l’article 13 del ROM, presenta per a ser inclosa a l’Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 12 de gener de 2014 la següent proposta de resolució.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Com en tots els nuclis urbans, a Tortosa són i han de ser compatibles els usos de l’espai públic i la xarxa viària entre vehicles i vianants. Normalment, aquesta convivència no genera problemes greus, però és evident que a la nostra ciutat el vehicle continua mantenint una preeminència sovint excessiva, amb el que això comporta en problemes de mobilitat, aparcament, seguretat viària, sorolls i sostenibilitat.
 
Tortosa és una ciutat amb una dimensió que permetria més desplaçaments a peu, si bé aquests s’han de poder efectuar en un entorn segur i amable. Per aconseguir-ho, és necessari que s’implementin mesures de pacificació del trànsit i de millora de la seguretat viària, en particular en els passos de vianants, seguint estàndards ja utilitzats en moltes ciutats del nostre país.
 
Ja el Pla de Mobilitat de 2007 preveia múltiples mesures de pacificació del trànsit i de millora dels passos de vianants. En l’apartat de propostes, establia que “Els passos de vianants elevats, juntament amb les cruïlles sobre-elevades, coixins berlinesos i zones 30, conformen els elements de pacificació més potents cara a reduir la velocitat a la ciutat”. Així mateix, se’n definia les característiques tècniques, senyalització i localització, proposant que s’implantessin a l’entorn de les escoles i en els principals itineraris per a vianants.
 
En aquest sentit, també en l’apartat de propostes del Pla de Mobilitat esmentat, relatiu a millores urbanístiques en zones escolars (punt 4.4), s’incloïa com a criteri general la previsió relativa a “Instal•lar passos de vianants elevats a tots els carrers d’estar (locals) adjacents als centres”. Concretament, es detallaven 7 punts on instal•lar aquests passos elevats, dels quals set anys i mig després encara no se n’ha executat cap, malgrat que sí que hi ha hagut actuacions puntuals en d’altres.
 
Per aquests motius, amb l’objectiu de millorar la mobilitat a la ciutat, disminuir la velocitat de circulació dels vehicles, afavorir la seguretat viària i promoure la sostenibilitat, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció de la següent:
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 
PRIMER. Es realitzarà un estudi dels passos de vianants de la ciutat, aplicant les modificacions necessàries per augmentar la visibilitat allà on sigui necessari: ampliar de la vorera sobre part de la calçada a l’alçada del pas, interseccions amb orelles, pilones per evitar l’estacionament incontrolat, eliminació d’obstacles visuals, reubicació de places d’aparcament, destinar a motos i bicicletes els aparcaments propers a les cruïlles, etc.
 
SEGON. Es continuarà el repintat dels passos de vianants existents, utilitzant pintura antilliscant, mantenint-ne l’amplada i evitant introduir canvis d’ubicació que puguin afectar la visibilitat.
 
TERCER. En el marc de la millora de l’enllumenat, s’introduirà la il·luminació específica per a passos de vianants, de manera que se’n garanteixi la visibilitat en hores nocturnes, especialment en les vies amb més volum circulatori.
 
QUART. S’implantaran passos de vianants elevats en carrers on sigui prioritari pacificar el trànsit, en especial a prop de centres educatius i en les vies orientades al trànsit veïnal. En el cas de vies destinades al trànsit de pas, s’instal·laran lloms o bandes reductores de velocitat en els punts on es detectin casos habituals d’excés de velocitat.
 
CINQUÈ.-S’implantarà nova senyalització vertical d’avís al conductor en els passos de vianants que no en disposin, afegint la limitació de velocitat de 20 km/h en els vials a l’entorn de centres escolars, i reforçant alhora amb senyalització horitzontal de perill. Paral·lelament, es garantirà la presència d’almenys un efectiu de la Policia Local a les hores d’entrada i sortida dels alumnes dels centres educatius, en aquells on actualment no se’n disposa.
 
SISÈ. Es disminuirà la velocitat màxima a 30 Km/h als carrers veïnals, començant per aquells on es detecti que són utilitzats per alguns conductors com a vies alternatives a les ordinàries, amb major presència de vehicles que circulen amb excés de velocitat. En aquests casos, s’implantaran mesures de pacificació del trànsit, com ara el constrenyiment de la via, augment d’aparcaments canviant de línia a semibateria (inversa), elevació de calçada o l’ús d’elements urbans (per exemple, jardineres).
 
SETÈ. Les mesures anteriors s’inclouran en un Pla de Pacificació del Trànsit per tal d’executar-les progressivament, començant pels entorns escolars, amb la col·laboració dels centres, les AMPA i les associacions de veïns.
 

Tortosa, 27 de desembre de 2014
 
 
 
Josep Felip Monclús i Benet
Portaveu del Grup Municipal d’ERC