Tortosa

Documents

MOCIÓ PER MILLORAR L’ATENCIÓ SANITÀRIA PÚBLICA A LA CIUTAT DE TORTOSA

Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb l’article 13 del ROM, presenta per a ser inclosa a l’Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 2 de febrer la següent proposta de resolució.
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El model sanitari català, s’ha anat consolidant amb els anys fins adquirir un prestigi i una eficiència reconeguda arreu. És un sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots els catalans i a totes les catalanes; o sigui universal. 
 
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa, sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques.
 
En aquest context, al llarg dels darrers anys, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han provocat que molts ciutadans i ciutadanes de Tortosa i les Terres de l’Ebre hagin vist minvats els seus drets a la salut. Hem vist com s’han tancat quiròfans i llits a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), s’ha tancat el centre d’urgències d’atenció primària (CUAP del Cap del Temple), la qual cosa ha provocat aglomeracions i col·lapse a “Urgències de l’HTVC. S’ha suprimit un equip d’especialistes en Medicina Familiar i Comunitària (metge – metgessa / infermer – infermera) al Cap del Temple o s’han emprés mesures que, per activa o per passiva, han comportat un augment de les llistes d’espera, com per exemple: no dotar d’un nou ecocardiògraf o un nou metge especialista en cardiologia al servei de Cardiologia, o no disposar d’un metge / metgessa especialista en Reumatologia a jornada completa quan abans en hi havia. O s’han centralitzat el servei d’anàlisi clínica a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona quan abans estava a l’HTVC.
 
També en els darrers anys s’han desplaçat serveis i centres de decisió a Tarragona com per exemple s’ha suprimit la gerència de Terres de l’Ebre per a fer-nos-la compartir en Tarragona,  s’ha centralitzat en Tarragona el servei de cuina de l’HTVC per a atendre a través d’un sistema de càtering al de Tortosa.
 
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador i excloent.   
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa la següent:
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 
1.    Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que reobri els llits i els quiròfans que ha tancat a l’HTVC
 
2.    Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que tan aviat com sigui possible obri un laboratori d’hemodinàmica al servei de cardiologia de l’HTVC i mentre això no és produeixi augmenti els recursos humans, creant una plaça de metge especialista en cardiologia, i els recursos materials adquirint un ecocardiògraf.
 
3.    Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que restitueixi el CUAP en torn de matí i de tarda que abans prestaven atenció a les urgències als habitants de la nostra ciutat.
 
4.    Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es torni a disposar a jornada complerta un metge o metgessa especialista en Reumatologia.
 
5.    Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que restitueixi 1 equip de Medicina Familiar i Comunitària al Cap del Temple.
 
6.    Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que el servei de cuina de l’HTVC estigui a aquest hospital i no s’hagi de servir  els aliments tipus “càtering” i des de Tarragona.
 
7.    Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que torni a ubicar la Gerència de Terres de l’Ebre a Tortosa, i no pas com ara que s’ha centralitzat a Tarragona.
 
8.    Fer arribar aquest acord al Honorable Conseller del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 
 
Tortosa, 28 de gener de 2015
 
 
Josep Felip Monclús i Benet
Portaveu del Grup Municipal d’ERC