Tortosa

Documents

AL·LEGACIONS AL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Descarrega en PDF
Tot seguit els oferim les al·legacions d’ERC al Reglament Municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa, aprovat inicialment en ple de 2 de març de 2015, que es presentaran d’acord amb l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Es detalla la motivació que correspon a cadascuna d’elles.


-Art. 7.3, Art. 19.2 i Disposició addicional 4a. Modificació: rebaixar d'1 any a 6 mesos el termini per a disposar d'una carta de serveis municipals (per a les queixes, reclamacions i suggeriments).
Objectiu: accelerar la implantació de la mesura

-Art. 8.4. Suprimir “si és interpel·lat o interpel·lada directament”, de manera que es permeti la intervenció dels regidors de l’oposició.
Objectiu: permetre la participació de qualsevol regidor en el torn de precs i preguntes del públic, independentment de si està al govern o a l’oposició.

-Art. 8.6. Suprimir íntegrament. Així s’establiria una limitació general de les intervencions a un màxim de 2 minuts, siguin dels ciutadans o dels regidors.
Objectiu: augmentar de 1 a 2 minuts les intervencions, esdevenint aquest el límit per a tots els participants per igual.

-Art. 18.1. Modificació: afegir “Tots els grups municipals disposaran d’un espai en els mitjans de comunicació local, de forma que es respecti i doni veu a la pluralitat política local”
Objectiu: garantir el respecte a la pluralitat política existent a la ciutat.

-Art. 23.3.a. Modificació: rebaixar del 3 al 2% del cens les signatures necessàries per a convocar una audiència pública (si es considera oportú, es podria fixar un mínim de 600, també en la línia de la llei de consultes).
Objectiu: facilitar la convocatòria de les audiències públiques per part de la ciutadania.

-Art. 23.3.b. Modificació: “Un nombre d’associacions o grups inscrits al Registre municipal d’entitats que acreditin individualment o conjuntament tenir més de 1.000 socis”. No té sentit a posar un mínim d’un 10% de les associacions inscrites al cens, tenint en compte que no són comparables ni les entitats en sabran el nombre.
Objectiu: facilitar la convocatòria de les audiències públiques per part de les entitats i associacions

-Art. 23.3.c. Modificació: substituir “sempre que sigui acordat per consens” per un terme precís, com per exemple “per majoria de dues terceres parts dels seus membres”.
Objectiu: precisar la terminologia i fixar-la en una majoria qualificada, per garantir un acord ampli però alhora evitar el bloqueig de la iniciativa.

-Art. 24.8. Modificació: suprimir “que romanguin inactives”, limitant la possibilitat d’eliminar entitats del registre només als casos en què no responguin als requeriments, afegint al final “i no hagin donat compliment als requeriments en el termini de 6 mesos”.
Objectiu: evitar l’arbitrarietat en l’eliminació d’entitats del registre, ja que no està clar quin és el període necessari perquè es consideri que una entitat “roman inactiva”

-Art. 32.1. Modificació en el sistema d’elecció dels membres del Consell de Ciutat:
c) Fins a 5 persones en representació de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, nomenades per majoria qualificada de dues terceres parts del Ple, a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació.
d) Fins a 5 persones en representació de les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats, escollides per les mateixes entitats, proposades mitjançant el procediment que es determini, i nomenades per majoria qualificada de dues terceres parts del Ple.
e) Fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana proposades per la Junta de Portaveus i nomenades per majoria qualificada de dues terceres parts del Ple.
f) Fins a 5 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre els majors de 16 anys empadronats en aquest municipi (augmentar de 3 a 5 persones)
Objectiu: garantir la representativitat dels integrants del Consell de Ciutat, impulsant un mecanisme d’elecció transparent i plural. Augmentar el nombre d’elegit de forma aleatòria, per donar més pes a l’opinió de ciutadans amb menor grau d’implicació en els afers públics.

-Art. 33.1 Modificació, afegint: “El Consell de Ciutat es reunirà en sessió extraordinària prèvia a l’aprovació dels pressupostos. En aquesta sessió, oberta al públic, es presentaran les prioritats de cada barri i poble, i s’acordarà una proposta d’inversions en funció de la disponibilitat financera, per ser incorporades als Pressupostos de l’any següent”.
Objectiu: traslladar les propostes d’inversions dels consells de barri al Consell de Ciutat, perquè aquest prioritzi de forma transparent, equilibrada territorialment, ajustada a les limitacions financeres i amb caràcter previ al ple de pressupostos.

-Art. 33.2. Modificació: “Aquesta comissió comptarà, com a mínim, amb un representant de cada grup municipal”.
Objectiu: garantir la pluralitat de la comissió, per evitar que sigui monopolitzada políticament per l’equip de govern.

-Art. 35.2. Modificació de la primera frase, canviant-la per aquesta: “Les sessions del Consell de Barri o Poble seran públiques i hi podrà assistir lliurement qualsevol veí o veïna. Un cop finalitzat l’ordre del dia, s’inclourà un torn obert de precs i preguntes”.
Objectiu: permetre que qualsevol veí o veïna del barri pugui assistir lliurement a la reunió del consell de barri o poble, podent també intervenir-hi al final, sense haver de demanar-ho per escrit amb 7 dies d’antelació, que és el que preveu el text aprovat inicialment.

-Art. 39.2. Modificació:
a) “Fins a 4 persones representants de les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats que tinguin la seva activitat principal en el corresponent àmbit material o sectorial i que manifestin mitjançant acord de la seva assemblea la seva voluntat de formar-ne part, escollides per les mateixes entitats, i nomenades per una majoria de dues terceres parts del Ple”.
c) “Fins a 4 persones d’especial rellevància i representació de l’àmbit sectorial nomenades per majoria qualificada de dues terceres parts del Ple, a proposta pròpia o del mateix consell sectorial”.
Objectiu: facilitar la transparència i pluralitat en l’elecció dels membres dels consells sectorials.

-Art. 41.2. Modificació: “Les sessions seran convocades públicament per l’alcalde o alcaldessa o el president o presidenta de cada consell, i hi podrà assistir lliurement qualsevol veí o veïna, podent intervenir almenys en un torn final de precs i preguntes”
Objectiu: garantir que els ciutadans puguin assistir i participar en els consells sectorials.


Tortosa, 4 de març de 2015