Tortosa

Documents

MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA

Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb l’article 13 del ROM, presenta per a ser inclosa a l’Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 13 d’abril la següent proposta de resolució.
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis. També és causada per la cultura del presencialisme al treball, així com per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores i en la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere. També té incidència en els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal, i en una disminució del benestar de la societat en general.
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual, incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar –en alguns casos fins i tot tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El “prime time” televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania. Diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia, en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos i del temps. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. És necessari un horari racional generalitzat, a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius.
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social. Per això, es proposa a l’Ajuntament de Tortosa l’aprovació d’aquesta resolució, amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària, que faciliti la conciliació de la vida laboral i familiar.
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de Tortosa es pronunciï a favor de la reforma horària.
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa la següent:
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 
Primer.- L’Ajuntament de Tortosa aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària.
 
Segon.- L’Ajuntament de Tortosa es compromet a tenir en compte, dins de les possibilitats i en el seu àmbit d’actuació, les mesures de reforma horària per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar de la ciutadania.
 
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta resolució a l’ACM, la FMC i la iniciativa per a la reforma horària a [email protected]
 
 
Tortosa, 7 d'abril de 2015
 
 
 
 
Josep Felip Monclús i Benet
Portaveu del Grup Municipal d’ERC