Tortosa

Documents

MOCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ATENCIÓ A LA COMISSARIA DE LA POLICIA ESPANYOLA A TORTOSA

Meritxell Roigé i Pedrola, regidora i portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) i Josep Felip Monclús i Benet, regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a l’Ajuntament de Tortosa, presenten per al seu debat al Ple la següent
 
MOCIÓ
 
La Comisaría de la Policía Nacional a Tortosa presta servei a molts municipis més enllà del nostre i no sempre en les millors condicions. Al llarg dels últims anys la tramitació de documents als estrangers no s’ha prestat de forma adient i les solucions adoptades han estat conjunturals. Aquesta situació s’acostuma a produir coincidint amb el període de l’estiu, quan es registra un increment significatiu de sol·licituds. La falta de personal i el fet de no donar cita prèvia provoca un dèficit en el servei. Malgrat que des de la mateixa Comissaria s’ha intentat resoldre aquesta situació, la realitat ha demostrat que ha estat insuficient.
 
Des de l’Ajuntament de Tortosa s’ha donat trasllat a les instàncies policials i del Govern de l’Estat de la infradotació de personal per prestar el servei de manera correcta, així com la necessària reorganització i racionalització d’aquest servei no només per a les persones estrangeres que tramiten la seva documentació, sinó també per a les persones de nacionalitat espanyola que efectuen els seus tràmits.
 
És per aquests motius que els grups municipals de CiU i d’ERC proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a actuar de forma immediata i amb vocació de trobar una solució amb caràcter permanent per fer més eficient i digna la tramitació dels documents a la Comisaría de la Policía Nacional a Tortosa.
 
SEGON. Demanar que s’incrementi la dotació de personal i es cobreixin totes les places dotades de la Comisaría de Tortosa als efectes de poder prestar un millor servei a la ciutadania.
 
TERCER. Reorganitzar l’esmentat servei als efectes que no tornin a reproduir-se cues i llargues esperes que no són pròpies del segle XXI, ja sigui podent fer assignació de torns o reserva d’aquests per via telemàtica.
 
QUART. Traslladar aquest acord a la Subdelegación del Gobierno del Estado a Tarragona, a la Dirección General de la Policía, així com als diferents grups polítics al Congreso de los Diputados i al Senado.  
 
 
Tortosa, 10 d'agost de 2015