Ulldecona

Documents

MOCIÓ PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA
Descarrega en PDF MOCIÓ PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen les famílies.
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a Europa.
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva dependència energètica i les ineficiències econòmiques que genera.
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i sostenibles energèticament.
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han comportat un esforç per part de les administracions locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts.
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell.
Per tots aquests motius, el grup de Més Ulldecona a l’Ajuntament d’Ulldecona proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també productora i distribuïdora.
Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin com a objecte proveir-se d’energia renovable.
Quart. Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a ajudar a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO  en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids.
Sisè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.
Setè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de Sabadell.
Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.


Ulldecona, 27 de febrer de 2017
Francesc A. Lavega Serra
 
 
Grup municipal de Més Ulldecona.