Ulldecona

Documents

MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ
Descarrega en PDF EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació d’economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les exigències de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels productes alimentaris, fa que el sector agrari europeu hagi d’afrontar unes altes exigències en la producció i una pressió molt gran dels preus a la baixa, el que el situa en una posició de debilitat.
Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits a les empreses agràries que en molts casos el mercat no és capaç d’assumir. Si a aquesta situació s’hi afegeix la competència d’altres països, que són capaços d’oferir al mercat productes alimentaris a costos més baixos i moltes vegades amb estàndards de qualitat inferiors al català, ens trobem que el sector agrari europeu afronta una situació de dura competència.
Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària, queda clar que el sector productor és la baula feble davant la indústria de transformació i sobretot, la gran distribució, que cada vegada té més poder. I això vol dir que té capacitat per incidir directament en el preu dels productes sense tenir en compte la resta d'actors de la cadena.
Catalunya, com a país, està vivint un moment crucial de la seva història que ha de culminar amb la creació de la República Catalana, i aquesta nova República no pot continuar aplicant polítiques amb mentalitat ni criteris autonomistes. S’ha de fer un pas endavant i, en relació al món agrari, establir un debat amb el conjunt de la societat per definir el model territorial i socioeconòmic del nou país, que ha d’incloure un contracte de drets i deures entre la societat i el sector primari, aprofitant l’oportunitat que ofereix la nova República Catalana, que ha de contribuir a potenciar-lo amb un desenvolupament sostenible que continuï generant riquesa i dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant territorial i socialment el país i al mateix temps, incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentària.
Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb la garantia de disposar d’una política agrària catalana, una proposta de sector agroalimentari consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat del sector agrari, tant des del punt de vista de l’alimentació, amb la producció d’aliments de qualitat, sans i segurs, des del punt de vista mediambiental, amb la gestió del territori i manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat, i des del punt de vista social, per la contribució a l’equilibri social i territorial del país, ja que contribueix de manera principal a tenir pobles vius i fixar persones al territori.
Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint aquests serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I continuar a l'Estat espanyol i en el sistema autonòmic ens perjudica.
La reducció en 132 milions d’euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte el 2007/2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en 173 milions d’euros (-75%) per la seva política de renacionalització malgrat que s'hagi intentat compensar amb un augment de l’aportació del fons europeu FEADER en 34,6 milions d’euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions d’euros (+2%), afecta directament i de manera molt negativa a l’execució de les polítiques de desenvolupament rural que necessita aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen ajuts, no només en les línies de competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les produccions, sinó també a la millora de la qualitat d’aquestes, a la transformació i comercialització, a la innovació i a la transferència tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització de regadius i a polítiques de desenvolupament econòmic del territori (programa LEADER) que ajuden a la dinamització i diversificació econòmica a partir de les iniciatives locals.
Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i necessitats dels sectors productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i ens imposa el seu model, molt diferent del nostre, i el marc de relacions autonòmic no permet que puguem definir i implantar els ajuts en la línia que el nostre sector agroalimentari i el país necessiten.
Per tots aquests motius, el grup de Més Ulldecona a l’Ajuntament d’Ulldecona proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:
  1. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social i territorial, reconeixent la contribució del sector primari en:
• L’abastament segur d’aliments a la població
• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge agrari i rural
• L’ocupació equilibrada del territori
b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i deures per cadascun dels seus membres, com a factor d’arrelament al territori i de no deslocalització de l’activitat, que aplica criteris de gestió econòmica moderna, basada en la comptabilitat analítica i l’estudi de costos de l’activitat i de rendibilitat de les seves inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica bones pràctiques agràries per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa, mantenint els recursos naturals bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre el medi.
c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de la seva capacitat d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, millorar la seva capacitat d'incidir en la cadena de valor i, per tant, facilitar l’adaptació a les oportunitats del mercat i dels nous hàbits de consum de la societat.
d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els productes que ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns preus justos que es converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, sinó que siguin un suport a l’activitat que es desenvolupa amb la finalitat d’assolir uns objectius que permetin a les empreses agràries competir en un mercat global i competitiu.
e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, que facilitin el relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves incorporacions, sense discriminació per l’origen, que assegurin també la plena participació de les dones dins el sector agrari, i que assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de capacitació com a les universitats.
f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles i respectuosos amb el medi i l’entorn.
g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’empoderament del sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat mitjançant plantejaments de gestió participativa i cogestió.
h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la transformació i la comercialització dels productes propis de l’explotació, afavorint la venda de productes de temporada i de proximitat, per venda directa o circuit curt de comercialització, per a què el valor afegit es quedi a l’empresa agrària i alhora reduir la petjada de carboni de les produccions agràries.
i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als temps actuals i que els permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a través del coneixement, la professionalització del sector.
j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les pèrdues econòmiques per aquest concepte.
k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva tasca productora d’aliments.
Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya.
 
Ulldecona, 27 de febrer  de 2017
Francesc  A. Lavega Serra.
 
Grup municipal Més Ulldecona.