Ulldecona

Documents

MOCIÓ PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS
Descarrega en PDF EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat.
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 14 sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i immigració.
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern a treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA).
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el 52% de les places del programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació dels ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des de la proximitat.
Per tots aquests motius, el grup de Més Ulldecona a l’Ajuntament d’Ulldecona proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives.
Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i garantir la seva col·laboració.
Tercer.  Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes ràpidament com a sol·licitants d’asil.
Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les persones refugiades.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l’Estat.
 
Ulldecona, 27 de febrer  de 2017
Francesc A. Lavega Serra
Grup municipal Més Ulldecona.